Pişmaniye Ye, Pişman Olma!

P??MAN?YE YE, P??MAN OLMA!

?lk kez Kocaeli’nin Kand?ra ilçesinde bir ?ekerci taraf?ndan bulunmu? ve imal edilmi? olan pi?maniyeyi sizin için ara?t?rd?k.

Pi?maniye üretimi, Kand?ra esnaf?ndan Hac? Agop isimli bir Ermeni taraf?ndan devam ettirilmi?tir. 1919’da ?zmitli ?brahim Ç?nar, pi?maniye üretimini ö?renmi? ve bunu ?zmit’te sürdürmü?tür. Seneler ilerledikçe ?zmit’te pi?maniye üretimi h?zla ilerlemi? ve o zamanlar Patir ?ekerleme’de usta olarak çal??an Lütfü Canigenis,1954’te ?pek Pi?maniye’yi kurarak bugünün temellerini atm??t?r.

Pi?maniye kente özgü bir tatl? türü olarak ün kazanm??t?r. Yolculuklarda ?zmit’ten geçenleri önce pi?maniye sat?c?lar? kar??lar. Kutular içinde pamuk görünümü veren bu tatl? ilin simgesi gibidir. Tüm yöresel ?enliklerin ve ?ölenlerin vazgeçilmez yiyeceklerindendir. Özgün bir tatl? çe?idi olmas?, hafifli?i, pi?maniyenin il d???nda da aranmas?n?, ilgi görmesini sa?lam??t?r. 2009’da ?zmit Pi?maniye Üreticileri, 1040 metre pi?maniye çekerek pi?maniyeyi “Dünyan?n En Uzun Tatl?s?” unvan? ile Guinness Rekorlar kitab?na sokmu?tur. 2010 y?l?nda ise “?zmit Pi?maniyesi” olarak “Co?rafi Tescil Belgesi” alan pi?maniyemizin bugün ad?na düzenlenen bir festivali bulunmaktad?r. Pi?maniyemiz ününü yurt d???na da ta??m?? ve uzun y?llard?r bir çok ülkeye ihracat? yap?larak dünya vatanda?lar?n?n da a??zlar?n? tatland?rm??t?r. Bir gün ?zmit’e yolunuz dü?erse pi?maniyenin tad?na bakmadan geçmeyin. Çünkü “Yiyen bir kere pisman, yemeyen bin kere pi?man olur.” Bizden söylemesi.

Kaynak: https://www.izmit.gov.tr

pi?maniye5-?zmit-Pi?maniyesi