Renklerin Suda Dansı: Ebru Sanatı ve Tarihçesi

Kültürel miras?m?z?n en güzel örneklerinden olan ebru sanat? kendine özgü tekni?iyle suyun üzerinde hayat buluyor.

IMG_2642

Varolu?u yüzy?llar öncesine dayanan ebru sanat?, kitre denilen malzeme ile özel olarak haz?rlanm??; su üzerine f?rça darbeleri ve yard?mc? aletlerle yap?lan resim desenlerini ka??t üzerine aktarma i?lemidir. Günümüzde güzel vakit geçirmek, kafa da??tmak ve sanatsal ürün ç?karmak isteyenler, hobi olarak ebru yapmay? deneyebilirler. Son derece görsel olan bu sanat? gelin daha yak?ndan tan?yal?m.

Renklerin suda dans? diyebiliriz ebru sanat? için…

Ebru sanat? görsel aç?dan ?ölen haline gelen çok renkli ve k?ymetli bir sanatt?r. Suyun üzerinde renk verme çal??malar? ile yap?lan süsleme sanat? ebru, günümüzde pek uygulanmamaktad?r. Türk gelene?inde çok kullan?lan bu sanat?n kurslar? ve e?itimleri önceki dönemlerde fazlayken, günümüzde s?n?rl?d?r. Osmanl? döneminde uygulanan bu sanat önemli bir i? kolu ve kazanç kap?s?yd?. Do?u topraklar?ndan Avrupa’ya yay?lan ebruya, Avrupa’da Türk Ka??d? ad? verilmi?tir.

Peki ebru sanat?n?n nas?l yap?ld???n? ö?renmek ister misiniz?

Öncelikle kullan?lan malzemeler :

  • Ka??t: 1. kalite kullan?l?r.
  • Su: Kitre ve kireçsiz su, ya?mur suyu ve ya?l? su gibi sular kullan?l?r.
  • Toprak boya: Bu boyalar topraktan haz?rlan?r.
  • F?rça: Genellikle hayvan k?l? tercih edilir.
  • Tekne: ?çine su ve kitre konulur.

Yap?l???:

?lk olarak ebru teknesi kitreli su ile doldurulur ve uygun k?vam yakalan?r. K?sa bir süre bekledikten sonra topraktan haz?rlanm?? özel ebru boyalar? bu suyun üzerine damlat?l?r. F?rça veya ince bir çubuk yard?m?yla suyun üzerinde ?ekiller olu?turulur. Bir ebru tek seferde yap?labilir; bu yüzden dikkat çok önemlidir. Son olarak ka??t yap?lan ?eklin üzerine örtülür. Fazla su teknenin k?y?s?na s?y?r?larak ka??t tekneden ç?kar?l?r. ??te ebrumuz haz?r.