Şermin Yaşar’ın Abartma Tozu Adlı Kitabının İncelemesi

  ?ermin Ya?ar çok önemli bir çocuk edebiyatç?s?d?r. Gerek ‘Cingo’yla gerek ‘Ah Ne Ala Memleket’ ile gerekse ‘Abartma Tozu’yla çok sevilir. Ben de ?ermin Ya?ar’?n kitaplar?n? çok severim. Fakat sordu?um arkada?lar?m?n ço?unun ?ermin Ya?ar’? bilmedi?ini fark ettim. Sordu?um dört ki?iden üçü bilmiyordu. Bilen bir ki?i ise ne kadar pahal? oldu?undan söz etti. Bu asl?nda büyüklerimizin bize söyledi?i bir ?ey. Büyükleri hiç anlam?yorum ondan daha pahal? ?eyler al?yorlar -örne?in tuvalet kâ??d?- ama kitap alm?yorlar. ?ermin Ya?ar’?n kitaplar? hayat? ö?retiyor. Oysa tuvalet ka??tlar? tek kullan?ml?k. Ayr?ca büyükler bazen çocuklar?n istemedi?i kitaplar? okutuyorlar. Çocuklar çok s?k?l?yor, sonra da kitap okumak yerine elektronik aletlere s???n?yorlar. Büyükler gelip elimize okumak istemedi?imiz kitaplar? verip “Bitir bunu,” deyince çocuklar da kitaptan iyice so?uyor. En sevdi?imiz yazarlar? (?ermin Ya?ar gibi) okumuyorlar sonra kitap okumay?nca biz suçlu oluyoruz. ?imdi bana söyleyin: Ben mi hakl?y?m büyükler mi?
Resim5Size en sevdi?im ?ermin Ya?ar kitaplar?ndan birini anlataca??m: Abartma Tozu. Kitapta bir salg?ndan bahsediliyor. Bir virüs var ama bu Korona gibi bir virüs de?il. Olay 10 ya??nda bir çocu?un a?z?ndan anlat?l?yor. Karakterimiz Bu?dayl? adl? kasabada geçen olaylar? anlat?yor. Kasabada bir gün herkes cozutmaya, her ?eyi fazlas?yla abartmaya ba?l?yor. ??te bahsedilen salg?n, böyle bir salg?n. Bu durum oldukça ilginç sonuçlar do?uruyor. Ben de kitab? okuduktan sonra art?k baz? ?eyleri abartmamaya özen gösteriyorum. Kitaptaki karakterlerden biri de Tevfik K?l?k?rkyarar. Tevfik K?l?k?rkyarar bu abartmay? durdurmak için çok çal??t?. Asl?nda ona alerjisi yard?m etti ama “olsun, o da insan.” Sizce neden Tevfik K?l?k?rkyarar ve bize hikayeyi anlatan çocuk bu abartma salg?n?na yakalanmad?? Bu sorunu nas?l çözdüler? Kasaban?n hali ne olacak? Hepsinin cevab? kitab?n içinde. Merak ediyorsan?z siz de kitab? okumal?s?n?z