Siirt’in Kapıları

Kültür ve Turizm Bakanl??? E?itim ve Ara?t?rma Genel Müdürlü?ünce planlanan y?ll?k çal??malar kapsam?nda Siirt’in tarihi ah?ap kap?lar? kay?t alt?na al?n?yor.

siirtin-tarihi-ahsap-kapilari-kayit-altina-aliniyor-6a49ae3aSiirt Kültür ve Turizm Müdürlü?ünden yap?lan aç?klamaya göre, her y?l çe?itli illerde halk kültürü alan ara?t?rmalar? gerçekle?tiriliyor, elde edilen bilgi ve belgeler “Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi” ne kazand?r?l?yor. 09-15 May?s 2022 tarihleri aras?nda bu çal??malar kapsam?nda Siirt il, ilçe ve köylerinde “Siirt Kap?lar?” konulu halk kültürü alan ara?t?rmas? yapmak üzere Folklor Ara?t?rmac?lar? Ömür Demirel, Esin Bozdo?an, ?skân Alt?n ve Mesut ?irin’den olu?an ekip çal??malar?na devam ediyor. Siirt’teki geleneksel evlerin kap?lar? halk mimarisine uygun olarak ah?ap olup, üzerinde geometrik ve bitkisel desenler bulunur.
Bu kap?lar ritüellere de konu olmu?tur. Ayr?ca türbe, sivil ve dini yap?lar üzerine
yap?lan bu ara?t?rma halk kültürü aç?s?ndan önemli bir yere sahiptir.

Kaynakça: arkeolojikhaber.com