Sinegold Açıldı

Hakkari de 90’l? y?llar?n ba??nda kapanan Me?hur Lale Sinemas?’ndan sonra, uzun y?llar ilimizde sineman?n olmamas?, insanlar?m?z?n sinemaya olan ilgilerini oldukça azaltt?.
Son birkaç y?l önce Hakkari Valili?i deste?i, ?l Kültür ve Turizm Müdürlü?ü bünyesinde, Atatürk Kültür Merkezi’nde sinema salonu aç?ld?. Bizler Renkli Kalemler Gazetesi olarak sinemaya olan ilgi ve sinema hakk?nda bilgi almak için kendilerini ziyaret ettik. Merhabalar bizler Renkli Kalemler Gazetesi muhabirleri olarak sizinle röportaj yapmak istiyoruz.

?sminizi ö?renebilir miyiz?
Merhabalar, ho? geldiniz. Ad?m Fahrettin Kurt.

Ne i? yap?yorsunuz k?saca bize bahseder misiniz?
Ben Hakkari Gold sinema i?letmelerinin müdürüyüm.

Size göre sinema ve sinemac?l?k nedir?
Sinema belli bir hikayenin beyaz perdeye yans?t?lmas?d?r.

Sinema Hakkari’de ne zaman hizmet vermeye ba?lad??
Sinegold olarak 2 senedir Hakkari’de hizmet vermekteyiz.

Sinemada daha çok ne tür filmler gösterime girmektedir?
Her türlü filmleri getiriyoruz. Özellikle vizyondaki filmleri izleyicilerle bulu?turuyoruz. Örne?in; komedi, dram, aksiyon, korku filmleri.

Hakkari halk?n?n sinemaya olan ilgisi nas?l?
Hakkari kültür ve sanata aç?k bir ?ehirdir. 1960’l? y?llarda aç?lan aç?k hava sinemas? sonras?nda, 1980’li y?llarda Lale Sinemas? ile halk sinemaya oldukça al???kt?. Ama 1990’l? y?llarda sineman?n kapat?lmas? sonras?nda uzun y?llar sinema olmay?nca, halk?n da ilgisi azald?. ?imdi ise sinemaya ilgi çok dü?ük.

Son olarak ekleyece?iniz bir ?ey var m?? Ve bu röportaj için biz TEGV Renkli Kalemler Gazetesi olarak size çok te?ekkür ediyoruz.
Hepiniz ho? geldiniz ben sizlere te?ekkür ediyorum.

S?NEMA SALONU Z?YARETE