Portakalla Yollarda…

0000000726228-1

?ule Köse Hayallerinin Pe?inde.

?ule Köse, ?stanbul do?umlu ve psikoloji e?itimi alm??. Özel okullarda bran? ö?retmenli?i ve özel bir anaokulunda müdürlük yapt?ktan sonra,  e?iyle birlikte  monoton hayattan s?k?l?p profesyonel i? ya?ant?lar?na son vererek y?llarca hayalini kurduklar? karavan? alm??lar. Uzun yolculuklar yaparak birçok ülkeyi ve farkl? kültürleri görme f?rsat? yakalam??lar. E?i foto?raflar çekerek anlar? ölümsüzle?tirirken ?ule Köse’de oradaki kültürleri tan?maya çal???yormu?. Karavan kamplar?nda  insanlar?n, çocuklar?n? nas?l yeti?tirdiklerini gözlemlemi?.

?lk seyahatlerinde 7 bin 500 km yol alarak ?talya ve çevresini dola?arak ?stanbul’a dönmü?ler. Bakm??lar ki, gezip gördükleri yerler çok keyifli, bir o kadar da anlat?lacak hikayeleri var bunlar? yaz?p insanlara ula?t?rmaya karar vermi?. Ve me?hur “?ule Karavanda” serisi olu?maya ba?lam??.

?ule Karavan’da – Portakal  ilk kitab? olarak yay?nlanm??, onu s?ras?yla ?ule Karavanda – Amsterdam, ?ule Karavanda – Avusturya ve son olarak ?ule Karavanda – Selanik izlemi?.

Karavandaki hayat? en büyük özgürlük olarak tan?mlayan ?ule Köse, “Karavan eviniz gibidir, her yere evinizi s?rt?n?zda ta??yabilirsiniz. Hatta al??kanl?klar?n?z ve arkada?lar?n?z? da götürebilirsiniz.” diyor gülümseyerek. Ayr?ca, gezdi?i birçok ülkede çocuklar?n do?ayla iç içe büyüdüklerini, bizlerin ise küçücük bir sinekten bile korktu?unu, asl?nda do?al ortamlara ne çok ihtiyac?m?z oldu?unu ekliyor.

?ule Abla, ?imdilerde Beykoz ve çevresine, karavan?ndan ayr? kalmamak için “?ule Karavanda” ad?yla radyo program? yap?yor. Bir yandan da, yeni gezilere haz?rl?yor karavan?n?. Bu seneki rotalar?n? ise May?s ay?nda ba?lamak üzere ?ngiltere, ?rlanda, Galler ve ?skoçya ülkeleri olarak belirlemi?ler e?iyle beraber.