Şemdimli Kayme Sarayı Restore Edildi

 

?limizin en önemli tarihi eserlerden, ?emdinli’nin Nehri köyünde bulunan Kayme Saray?’n?n restorasyonu yap?ld?.

Hakkari tarihinde önemli bir yere sahip olan Kayme Saray?, Hakkari Valili?i ve Do?u Anadolu Kalk?nma Ajans? taraf?ndan finanse edilmesiyle restorasyonu ve çevre düzenlenmesi tamamland?. Hakkari’nin ?emdinli ilçesi Nehri köyünde bulunan Kayme Saray? Hakkari tarihinde ve sosyal ya?am?nda çok önemli bir yere sahiptir.

Tan?nan ?slam alimlerinde Seyyid Taha-i Hakkari’nin y?llarca medrese olarak kulland??? ve ayn? zamanda ya?ad??? yer olarak bilinir. ?emdinli Kayme Saray?nda Seyyid S?bgatullah, Seyyid Fehim Arvasi ve Halife Dervi? gibi önemli ?slam alimleri yeti?mi?tir. Son yüzy?lda harabe haline gelen Saray, yap?lan restorasyonla Hakkari turizmine kazand?r?ld?.

 

KAYME 1HAKAR? KAYME SARAYI