Tarihin Yaşayan Eseri: Divriği Ulu Camii

Divri?i Ulu Camii Mengücek Beyli?i döneminden günümüze kadar gelmi? çok önemli bir tarihi eserimizdir. Divri?i Ulu Camii’nin darü??ifas? da bulunmaktad?r ve bu darü??ifada su sesleri ile ak?l hastalar? tedavi edilmektedir. 

35306,dsc25501234enhancerjpg        35317,dsc251718192021enhancerjpg

Divri?i Ulu Camii, Anadolu Selçuklu Devleti’ne ba?l? Mengücek Beyli?i Dönemi’nde in?a edilmi?tir. Ulu Cami, Süleyman ?ah’?n o?lu Ahmet ?ah taraf?ndan; darü??ifas? ise e?i Melike Turan taraf?ndan yapt?r?lm??t?r. Divri?i Ulu Cami 1228 y?l?nda ba?lan?p 1243 tarihinde tamamlanm??t?r. 1985 y?l?nda UNESCO taraf?ndan “Dünya Kültür Miras?” listesine al?nm??t?r. Ulu Cami’nin darü??ifa olarak bilinen yerinde ise salonun ortas?nda bulunan oyu?un içine su doldurulup bu akan suyun sesi ile hastalar tedavi edilmektedir. Ayr?ca ba?ka yerde ya?ayan hastalar?n tedavi olmak amac?yla Divri?i Ulu Cami darü??ifas?na geldi?i biliniyor. Caminin kap?lar?nda güne?in gelme aç?s?na ba?l? olarak günün belli saatlerinde namaz k?lan ve Kur’an okuyan insan gölgeleri cami kap?lar? üzerinde olu?ur. Cami içerisinde bulunan minber cami ile ayn? ya?tad?r. En uzun ömürlü a?aç olan abanozdan yap?lan minber, günümüzde hala orijinalli?ini koruyor. Minber üzerindeki yaz?larda 3’ü kitabe, 18’i de ayet ve hadis olmak üzere 21 adet Arapça metin mevcuttur. Ulu Cami yurt içi ve yurt d??? olmak üzere birçok turistin ilgi oda??d?r. 2017 y?l?nda Divri?i Ulu Cami 5 y?l devam edecek olan restorasyon sürecine girdi. Restorasyon bittikten sonra bu e?siz mimari eseri görmeniz için sizleri güzel ilçemize bekleriz.

unnamed (1)     unnamed