Turizm Haftası Etkinliği, Leblebi Cumhuriyetinde

DSCN0152Turizm haftas? Çorum’da etkinliklerle kutland? ve Çorum’un simgesi leblebiden yap?lan Saat Kulesi, güzel manzaralara sahne oldu.

Turizm haftas?, toplumumuzda turizm bilincini geli?tirmek, turizmi canland?rmak amac?yla, her y?l 15 – 22 Nisan tarihleri aras?nda ülke çap?nda çe?itli etkinliklerle kutlan?r. Turizm sayesinde insanlar hem di?er ülkelerde, hem de kendi ülkelerinde ya?ad?klar? bölgenin d???ndaki güzelliklerin fark?na varma ?ans? bulurlar. Bunun yan? s?ra, geçmi?te ya?am?? olan insanlar?n b?rakm?? olduklar? kültürel miras?n fark?na vararak, gelecek ku?aklara daha ya?an?labilir bir Dünya b?rakman?n gereklili?ini kavrarlar. Turistler, gittikleri ülke ya da bölgede gördükleri yerler kar??l???nda para kazand?r?rlar. Yani turizm, ziyaret edilen ülke ve bölgenin ekonomisine de büyük katk? sa?lar.  Bu fark?ndal???n sa?lanmas? için 2004’ten beri Turizm Haftas? kutlan?r.

Bu seneki Turizm Haftas?’nda Çorum halk?, Hititleri anlatmak istedi ve bu yüzden Kültür ve Turizm Bakanl??? etkinlikler yapt?. Örne?in; ebru sanat?, origami, Hitit tableti, parmak boyama, müze gezileri gibi etkinlikler düzenlendi. Bu etkinlikler turizme çok katk? sa?lad?. Çorum’un simgesi haline gelen ‘leblebi’ ve ‘Saat Kulesi’ dü?ünülerek olu?turulan leblebiden kule, görenleri mest etti.

Kaynak: www.derszamani.net