Uçurtmayı Sevmeyen Var Mı?

IMG_2535-minTürkiye’nin ilk ve tek Uçurtma Müzesi’ne gittik ve sizler için Uçurtma Müzesi’nin kurucusu Mehmet Naci Akoz ile güzel bir sohbet gerçekle?tirdik.

Uçurtma Müzesi fikri nereden geldi akl?n?za?

Çocuklu?umdan beri uçurtmalar? çok seviyorum. Bizler sizlerden farkl? olarak sokaklarda daha çok vakit geçirdik. O zaman da ben uçurtmalarla çok vakit geçiriyordum. Sonra zaten uçurtmalarla olan maceram da ba?lam?? oldu. 1980 y?l?ndan sonra uçurtmalar yapmaya ve yar??malara kat?lmaya ba?lad?m.

Uçurtma Müzesi’ni kurmak zor oldu mu?

Tabii ki her i?in zorlu?u var ama insan bir i?i severek yapt???nda her ?eyin üstesinden gelebiliyor. Uçurtmalar yap?p, yar??malara kat?ld?ktan sonra di?er ülkelere ülkemizi anlatan mektuplar yazd?m ve onlar da beni destekleyen geri dönü?lerde bulundular. Japonya ilk cevap veren ülkedir bu konuda. ?u anda 33 ülkeden olmak üzere, müzemizde 2500’den fazla ürün sergiliyoruz.

Dünyada kaç tane uçurtma müzesi var?

18 ülkede uçurtma müzesi bulunuyor. Biz Türkiye’nin ilk ve tek uçurtma müzesiyiz.

Buradaki uçurtmalar? nas?l toplad?n?z?

Di?er ülkelerle görü?meye ba?lad?ktan sonra, birçok ülkeden çok çe?itli uçurtmalar gelmeye ba?lad?. Asl?nda böylece yava? yava? müzemiz için uçurtmalar toplanm?? oldu.

Peki, kat?ld???n?z yar??malar hep yurt d???nda m?yd??

Evet, yurt d???nda birçok festivale kat?ld?m ve oralarda çok çe?itli uçurtmalar uçurdum. Hala devam eden festivallerimiz ve k?sa süreli etkinliklerimiz bulunuyor. Uçurtma uçurmay? herkes çok sever diye dü?ünüyoruz. Çünkü insanlar çok e?leniyor.

Ama hep e?lenme amaçl? m? kullan?lm?? uçurtmalar?

Uçurtman?n tarihine bakt???m?zda çok eskiye dayan?yor. Uçurtmalar y?llar boyunca çok farkl? amaçlarla kullan?lm??t?r. Örne?in; bilim alan?nda ?im?ek deneylerinde, hava ölçümlerinde sava? zamanlar?nda, foto?rafç?l?k alan?nda, çe?itli kültürlerde iyi ?ans dualar?nda vs. uçurtman?n tarihi insanlar?n ?a??raca?? kadar eski ve çe?itli nedenlere dayanarak incelenmeli asl?nda. Çünkü sadece bir oyun ya da e?lenme arac? de?il.

Son olarak bize söylemek istedi?iniz bir ?ey var m? Mehmet Bey?

Bir amac?n?z olsun ve amac?n?z için çok çal???n çocuklar.