Unutulmaya Yüz Tutmuş Sanat Dalları: Bakır ve Ahşap

IMG_1307 (Medium)Bak?r i?lemecili?i ve ah?ap oymac?l??? günümüzde unutulmaya yüz tutmu? el sanatlar?ndand?r. Hak etti?i de?eri ve önemi göremeyen bu sanat dallar? giderek kaybolmakta ve bu bizleri üzmektedir. Böylesine emek verilerek yap?lan bu iki sanat dal?na gereken önemi verip di?er nesillere de ula?mas?n? sa?lamal?y?z.

“Bak?rc?l?k nedir?” diye soracak olursan?z en k?sa tan?m?yla, bak?rdan e?ya yapma sanat? diyebiliriz. Bak?r i?lemecili?i geçmi?teki önemini kaybetse de günümüzde hâlâ yap?l?yor. Eski bak?r i?lemecili?i örneklerini de Sivas müzelerinde gezerken görebilirsiniz. Bak?r i?lemecili?i çok eski zamanlara dayan?r ve birçok alanda bak?r i?leme sanat?n? görmek mümkün. Günümüzde bak?r, evlerimizde genellikle süs e?yas? olarak kullan?l?yor.

Bak?r sanat? daha çok Sivas, Kahramanmara?, Gaziantep, Diyarbak?r ve Mardin gibi illerimizde ünlüdür. ?nsanlar buralara gittiklerinde sevdiklerine hediye olarak bak?rdan yap?lm?? e?yalar? sat?n almay? ihmal etmezler. Bak?r?n  yan?nda unutulmaya yüz tutmu? bir di?er sanat?m?z da ah?ap oymac?l???d?r. Zor ve emek isteyen bir sanat olan ah?ap oymac?l??? günümüzde çok da tercih edilen bir sanat dal? de?ildir. Tarihine bakacak olursak; Anadolu Selçuklu Devleti zaman?nda ortaya ç?kan bu sanat Osmanl? Devleti’nin en iddial? sanat?d?r diyebiliriz. Bu sanat? yapmak için ise ana malzeme olan belirli kal?nl?klarda tahtalara ihtiyaç vard?r. Ceviz abanoz, elma, armut, sedir, gül a?ac?, çam vb. gibi a?açlar üzerine oyma ah?ap oymac?l??? yapmak mümkündür. Desen ilk olarak ah?ap üzerine çizilmekte sonra “iskarpela” denilen aletle ?eklin etraf? belirli derinlikte oyularak bo?alt?lmaktad?r. Divri?i’de ya?ayan kad?nlar bak?r i?lemecili?i ve ah?ap oymac?l??? yaparak az da olsa bütçelerine katk? sa?lar, hatta yapt?klar? bu eserleri zaman zaman sergilerle Divri?i halk?na   sunarlar.

DSCN0306 (Medium)

DSCN0298 (Medium)