Yaşayan Şehir

yasayan-sehir

Samsun Kent Müzesi, aç?l???ndan çok k?sa bir süre sonra önemli bir ba?ar?ya imza atarak, Tarihi Kentler Birli?i Jüri Özel Ödülü’ne de lay?k görüldü.

Müze, ?ehrin tarihi, kültürel, co?rafi ve ekonomik geçmi?ine yönelik bilgileri Dünya standartlar?nda etkili ve tatmin edici bir formatta sergiliyor.  

Samsun Kent Müzesi, Samsun’un ?lkad?m ilçesinde bulunuyor. 12 ?ubat 2013 tarihinde ziyaretçilerine kap?lar?n? açan müzede Samsun’un sosyal, tarihi, kültürel, co?rafi ve ekonomik yap?s?na ili?kin çok güzel bölümler bulunuyor. Müzeye ilk yetmi? gün içinde 20 bin ziyaretçi geldi. Ayr?ca ?imdiden Tarihi Kentler Birli?i’nin jüri özel ödülüne lay?k görüldü.

yasayan-sehir2Müzeyi bana TEGV’in gönüllü çocuk rehberleri gezdirdi. Bu müzede Samsunla ilgili neler yok ki; Samsun’un ilçeleri ve ilçelerinde nereleri gezip görmeliyiz; Samsun’u kimler yönetmi?; tarihi mekanlar?yla Samsun; Samsun’un nüfus yap?s?… 1911’de çekilmi? panoramik Samsun foto?raf?n?n 2011 y?l?nda çekilmi? olan?yla alt alta koyuldu?u kö?e beni çok etkiledi. 100 y?lda bir ?ehir ne kadar de?i?ebilirmi? sorusunun da güzel bir cevab?yd?. Aç?kças? Samsun’un tarihi dokusunun bu denli de?i?tirilmi? ve yok edilmi? olmas? da beni derinden üzdü.

Samsun’un me?hur ku? cenneti ve yaban hayat? da gidip göremeyenler için müzede aya??m?za gelmi?ti.

Samsun’un kucak açt??? mübadillerin ya?amlar?na ait e?yalar, bak?rc?l?k, kundurac?l?k, semercilik meslekleri, Samsun’un ünlü tütünü ve tütün fabrikas?, denize k?y?s? olan Samsun’umuzun denizcilik geçmi?i bir bir gözümün önünde canland?.

Eskiden yang?nlar nas?l, neyle söndürülüyormu?, çocuklar nas?l önlük giyiyorlarm??, nas?l oynuyorlarm??, nas?l foto?raf çekiyorlarm?? bir bir ya?ad?m. O zamanlar her ?ey ne kadar zormu?. Oysa ?imdi foto?raf makinelerimizi ceplerimizde ta??yoruz.

Müzede eskiden çok me?hur olan Samsun simidi ve pidesi de unutulmam??. O yüzden sak?n müzeyi benim gibi aç karn?na gezmeyin, can?n?z çekebilir. Müzede Samsunumuz için çok önemli bir de?eri olan milli mücadele süreci de foto?raflarla maketlerle yerini bulmu?.

Müze oldukça detayl? oldu?u için ziyaretçiler için çok güzel bir bahçe düzenlenmi?. Müzeyi gezdikten sonra mutlaka bahçesinde çay içmenizi tavsiye ederim.