Yöresel Kıyafetler Modacıların Yeni Gözdesi Oldu

Hakkari yöresel k?yafetleri, renkleri ve çe?itlili?i ile modac?lar?n dikkatini çekiyor.

dü?ün ve yerel k?yafetler (10)

Özellikle kad?nlar?n giydi?i yöresel k?yafetler ve ba?l?klar son zamanlarda moda tasar?mc?lar?n?n dikkatini çekiyor. Merkezi ?zmir’de bulunan bir moda tasar?m firmas?, Hakkari’de kad?nlar?n yöresel ürünleri üzerine çal??malar yapt?.

asdfg

 

Hakkari yöresine ait kad?n ba?l?klar?ndaki ve k?yafetlerindeki farkl? tasar?mlar ve özgün halleri korunarak moda kitaplar?na eklendi. Firma ?PG markas? ile Hakkari’nin kad?n k?yafetlerini modaya ta??may? ba?ard?klar?n? söyledi.