Çocukların Abisi Nirun Şahingiray

TEGV Sakarya Nirun ?ahingiray Ö?renim Biriminde ad?n? ya?atmakta oldu?umuz
Nirun ?ahingiray’a gazetemizin ilk sayfas?nda yer vererek ona olan vefa borcumuzu az da olsa ödeyebilmek ve onun nas?l dünyada kal?c? bir iz b?rakt???n? bu yaz?m?zla anlatmak istedik.

Nirun ?ahingiray, 1928 y?l?nda ?zmir’de do?mu?tur. 80 y?ll?k ömründe birçok ba?ar?ya imza atm?? önemli bir i? insan?d?r. Kurdu?u ?irketler Türkiye’de alanlar?n?n öncüsü olmu?, dünya liderleriyle ortakl?klar olu?turmu?, on y?llar boyunca otomotiv yan sanayisini ?ekillendirmi?tir.

Bu ba?ar?l? i? insan?n?n birikimini Türkiye’nin e?itim konusunda yard?ma en çok ihtiyaç duyan çocuklar?na destek olan ve onlara ça?da? bir yakla??mla çok yönlü bir e?itim deste?i sa?layan Türkiye E?itim Gönüllüleri Vakf?’na ba???lamas?; ?ahingiray’?n ileri görü?lülü?ünü, yüce gönüllülü?ünü, çocuk sevgisini ve memleket a?k?n? kan?tl?yor.

nirun_news

Aile ve Ö?renim Hayat? 

Nirun ?ahingiray’?n babas? Cemal Bey, annesi Münevver Han?m’d?r. Babas? Cemal Bey, ?zmir’in sayg?n isimlerinden biridir. Nirun, dört karde?ten en küçü?üydü. Oldukça hareketli bir çocuktu ve ileride sporcu olaca?? henüz okuldayken belliydi. Cumhuriyet ?lkokulu’na ard?ndan Ca?alo?lu Ortaokulu’na ba?lad?. Bu s?rada sava??n ba?lamas?yla ya?anan zorluklar ülkenin her yerinde hissediliyordu. Nirun, ortaokuldan sonra Türkiye’nin en iyi liselerinden biri olan Kabata? Erkek Lisesi’ne girdi, burada futbol oynamaya ba?lad? ve kendisini ba?ar?s?yla çok k?sa sürede fark ettirdi.

Ard?ndan Ankara Üniversitesi’nde Ziraat Fakültesi’ne girdi. Art?k Nirun, bir yandan üniversite okuyor bir yandan da futbol oynuyordu. Fakat yine de onun en büyük gayesi kendi ?irketini kurabilmekti.

Yükseli?

Nirun, birçok farkl? ortakl?klar ile i?lerini büyüttü ve geli?tirdi. Amerikan Delphi ?irketi, ?ngiliz Lucas’? sat?n al?nca, Türkiye’de Nirun’la ortak oldu. Geli?en ve büyüyen i?leriyle Türkiye’de vergi rekortmeni olmu?tu. O, çok dürüst bir i? adam?yd?; verilen kurallara uyulmas? da onun prensiplerinin ba??nda gelirdi ve bu kurdu?u sistem ile ondan sonra gelenlere örnek oldu.

sdfghjkl?

?stanbulspor

?? dünyas?nda ba?ar?l? kariyerini sürdürürken eski kulübü ?stanbulspor’da önce icra heyeti üyesi, ard?ndan kulüp ba?kan? olarak görev yapt?. Kulüp ba?ar?l? maçlar ç?kard? ve büyük transferlere imza att?.

?nsan Olarak Nirun Abi

Nirun ?ahingiray; tutumlu, cesur, mert, dür üst, i?ini her ?eyden çok seven bir i? insan?yd?. Yan?nda çal??an aile üyelerine asla ayr?cal?kl? davranmazd?. ?yi e?itim alm?? ve yabanc? dil bilen insanlara büyük sayg? duyard?, eme?e de çok sayg?l?yd?. Ülkesini ve çocuklar? çok severdi. Özel hayat?nda arkada?lar?na ve ailesine büyük de?er verirdi. En büyük e?lencesi, onlarla bir arada olmakt?. Ye?enlerini kendi çocuklar? gibi sevdi; onlar için hem bir arkada?, hem bir patron, hem de bir ö?retmen oldu.

Son Dönemi ve Ba????

75 ya??na kadar çok sa?l?kl? ya?ayan Nirun ?ahingiray, ömrünün son be? y?l?nda ciddi rahats?zl?klar geçirdi ve 2008 y?l?nda aram?zdan ayr?ld?. Hiç evlenmeyen Nirun ?ahingiray, miras?n? Türkiye E?itim Gönüllüleri Vakf?’na ba???lad?. Bu önemli ba??? sayesinde vak?f varl???n? uzun y?llar sürdürebilecek ve Nirun Abi’nin çocuklar? ona ve onun özledi?i Türkiye’ye lay?k bireyler olarak yeti?ecek.

Kaynak: TEGV “Kabu?undan Ta?an Adam: Nirun ?ahingiray” adl? kitap 

www.tegv.org