Uzaya gidiyoruz!

 

uzaya-gidiyoruzSes Okullar?’ndaki Planetaryum’un kap?lar? evrenimiz hakk?nda detayl? oldu?u kadar e?lenceli de bilgi almak isteyen herkese aç?k!

Samsun TEGV Renkli Kalemler ekibi olarak uzaya ad?m atan ilk insan olan Rus kozmonot (rus astronot) Yuri Gagarin’in uzaya ç?k???n?n 80. y?ldönümünde, yani 12 Nisan’da planetaryuma gittik. Planetaryum Ses Okullar?’nda bulunuyor.

Renkli Kalemler ekibi olarak salona girdik. Yakla??k 30 dakika boyunca bal?kgözü mercekten kubbeye yans?t?lan uzaya bakt?k. Özgür Abi bize bilgi verdi. Dünyay? bilye gibi dü?ünürsek 109 adet bilye güne?in çap?na e?it olur.

Jüpiter gezegeni 300 dünyay? içine s??d?r?r ve 63 uydusu vard?r. Nebula (bulutsu) sönmü? y?ld?zlar?n art?klar?ndan olu?ur. Güne?in ?????n?n bize gelmesi yakla??k 8 dakika sürer.

Güne?teki patlamalar Dünya’dan büyüktür. Uzay?n geni?li?i milyarlarca ???k y?l?yla ölçülür. Özgür Abi bu bilgileri verdikten sonra bize “Teleskopla bakmak ister misiniz?” diye sordu, biz de çok istedi?imizi söyledik.

Özgür Abi teleskopun ucuna filtre yerle?tirdi. Bunu neden yapt???n? sordu?umuzda güne?e ç?plak gözle bakt???m?zda gözlerimizin zarar görece?ini, bu yüzden güne? filtresi kullan?lmas? gerekti?ini söyledi. Teleskopla güne?e bakt?k.

Güne?te patlamalar sonucu olu?an kara lekeleri gördük. Bize verdi?i bilgilerden sonra Özgür Abi’ye te?ekkür edip otobüsle e?itim park?na geri geldik.