Yedikule hurdalığı!!!

yedikule-hurdaligiB?ZANSLILARIN vah?ice ak?l almaz i?kenceler uygulad?klar? yer olan Yedikule Zindanlar? kaderine terk edilmi?. Zindan olarak kullan?lan kulelerden birinin içerisindeki ah?ap katlar yang?nlar neticesinde yok olmu?.

 

Zindan içerisinde gezerken ayd?nlatmalardaki eksiklikler ziyaretçileri zor durumda b?rakan tehlikeli durumlara sebep olabilmekte. Zindanlar?n içerisinde dola??rken yerlere at?lm?? izmaritlere, yiyecek po?etlerine, içecek ambalajlar?na rastlamamak neredeyse mümkün de?il.

Giri?te yer alan, zindanda yatanlar?n isimleri ve neden orada olduklar? ve ak?betleri ile ilgili yaz?l? Latince yaz?lm??; tabela hala çok net olarak okunabiliyor. Tabii ki bu kitabeler de di?er ürünler gibi korumas?z. Müze giri?inde yer alan tarihçeyi anlatan tabela da k?r?k dökük. Bu da müzeye gelen turistlere ho? bir kar??lama olmuyor. 1968-2004 y?llar? aras?nda ?stanbul Hisarlar Müzesi Müdürlü?ü’ne ba?l? olan Yedikule Hisar? ve zindanlar? günümüzde kültürel etkinlik ve konserlerin düzenlendi?i bir müze olarak kullan?lmaktad?r.

Müze giri? ücreti 10 TL olup müze her gün 09.00-18.00 saatlerinde ziyaretçilere aç?kt?r.

 

yedikule-hurdaligi2

Ziyaretçilerin dinlenebilmesi için bahçeye yerle?tirilen oturma gruplar? ve çiçek düzenlemeleri güzel dü?ünülmü? ayr?nt?lar. Zindanlardan di?erinde bulunan kuyunun üzerine örtülen parmakl?k koruma aç?s?ndan oldukça zay?f ve tehlikeli. Ayr?ca hisar içerisinde bulunan camiye ait kal?nt?lardan çe?me hala ayakta ama muslu?undan su akm?yor.

Çürümeye ve y?k?lmaya terk edilmi? gibi. Böylesine tarih kokan bir yeri böyle olumsuzluklarla görmek çok üzücü. Acaba yetkililer ne zaman fark?na varacaklar ve böylesine önemli bir esere gereken önemi gösterip koruma alt?na alacaklar merak ediyorum…