Çölemerik Kalesi

hakkariÇölemerik Kalesi, Hakkâri’nin merkezinde kuzey güney do?rultusunda uzanan, yakla??k 100-200 m yüksekli?inde bir tepe üzerine kurulmu?tur. Kaleden günümüze ula?an hiçbir kal?nt? bulunmamaktad?r. Bu nedenle mimari yap?s? hakk?nda herhangi bir fikir ileri sürmek mümkün olmam??t?r. Ancak gerek Evliya Çelebi’den ve di?er tarihi kaynaklardan Çölemerik Kalesi’nin bir zamanlar var oldu?u bilinmektedir.