Doğaseverlerin Yeni Rotası: Berçelan Yaylası

Berçelan Yaylas? ve çevresi da?c?l?k, kayakç?l?k, do?a yürüyü?ü gibi imkanlar?na ve
güzel floraya sahip bir aland?r. Berçelan yaylas? di?er yaylalar gibi yöre halk?n?n
hayvanlar?n? otlatmak ve ürünlerini de?erlendirmek için yaz?n göç etti?i ve geleneksel kara çad?rlar? ile ya?ad??? bir yaylad?r.

Resim11Hakkari ?ehir merkezinden kuzeye do?ru 18 kilometre uzakl?kta bulunmaktad?r. Yayla civar?nda yer alan Seyithan Buzul Gölü çevreye ayr? bir özellik ve güzellik katmaktad?r.

Da?c?l?k ve kayak sporlar? için uygun bir aland?r. Berçelan Yaylas?n?n bat?s?nda bulunan Golan Yaylas? yörenin en önemli kayak merkezi konumundad?r. Golan Yaylas?na 15 kilometrelik bir yolculukla ula??lmaktad?r.

Resim12Bölgeyi ziyaret eden turistler ye?ilin tüm tonlar?n?n, rengarenk çiçeklerin ve kar kütlelerinin bir arada görülebildi?i 3 bin 300 rak?ml? Berçelan Yaylas?, Cennet ve Cehennem Vadisi ile 3 bin 337 rak?ml? Seyithan Gölü kenar?nda yürüyü? yaparak do?ayla iç içe zaman geçirme f?rsat? buluyor. Bunun yan?nda kentte bulunan Meydan Medresesi, Nehri Kayme Saray? ve 400 y?ll?k oldu?u de?erlendirilen ta? evler gibi çok say?da tarihi mekan da turistler taraf?ndan ziyaret ediliyor. Tan?t?m çal??malar? ve düzenlenen etkinlikler sayesinde her y?l ziyaretçi say?s? artan kentin farkl? bölgelerinde el de?memi? güzellikleri ke?federek foto?rafl?yor.

Kaynakça: www.kulturportali.gov.tr/