ESKİŞEHİR’DE DOPDOLU BİR HAFTA SONU İÇİN ÖNERİLER

Hem e?lenece?iniz hem dinlenece?iniz, ?ehirden uzakla?abilece?iniz hatta ?ehir içinde ?ehri unutabilece?iniz yerler mi ar?yorsunuz? ??te Eski?ehir’de hafta sonunu geçirebilece?iniz yerler…

GÜRLEY?K ?ELALES?

Mihal?çç?k ilçesinin Gürleyik Köyü’nde bulunan Gürleyik ?elalesi günübirlik geziler için oldu?u kadar, ücretli kamp alanlar?yla iki günlük bir hafta sonu tatili için deGu?rleyik-S?elalesi-680x350 ideal. Gürleyik ?elalesi suyundan beslenen, içinde çocuklar?n da yeti?kinlerin de yüzebildi?i küçük göletleri ve piknik alanlar? ile bahar ve yaz aylar?nda pek çok misafiri a??rl?yor. Etraf?n? çevreleyen zengin ye?illiklerle temiz havay? garantilerken ?elalenin gür suyunun sesi ?ehrin karma?as?ndan kaç?p dinlenebilmeleri için ziyaretçilere bir f?rsat sunuyor. Çocuklar?n aileleriyle gelip dinlenebilece?i, s?cak havalarda yüzebilece?i, hafta sonlar?nda kamp yapabilece?i bu alanda acil durumlar için tuvaletler ve soyunma kabinleri Gu?rleyik-S?elalesi-Kampde var. Aç kalmamak için yiyeceklerinizi yan?n?zda getirmeniz gerekli.

Güvenlik aç?s?ndan ate? yakmay? gerektirecek mangal, semaver getirmek ve belirli alanlar d???nda kamp yapmak yasak. Hem do?ay? korumak hem de kendi güvenli?imizi sa?lamak ad?na koyulan kurallara özen göstererek güzel vakit geçirebilece?iniz Gürleyik ?elalesi’ni mutlaka ziyaret etmenizi öneriyoruz.

Kaynak: kamporganizasyonu.com

Ç?LEK PARK

Kütahya Yolu üzerinde bulunan Çilek Park, ziyaretçilerine kendi çile?ini kendin topla f?rsat? veriyor. Ayn? zamanda ahududu ve bö?ürtlen bahçesi, alt?n çilek meyvesi ve fide üretim alanlar?, kafeteryas?, tav?an, tavuk, güvercin ve at gibi sevimli hayvanlara ev sahipli?ifc1ef57272c45e22a0b1d21b6508494a yapan bir hayvanat bahçesi bulunan Çilek Park’ta çocuklar?n atlara binebilece?i alanlar da bulunuyor.

Çocuklar?n aileleriyle birlikte zaman geçirece?i, meyvelerinin kendilerinin toplayaca??, ye?illik ve toprakla ha??r ne?ir olaca?? okul stresinden uzakla?abilecekleri Çilek Park 1 Haziran’dan       31 Aral?k’a kadar hizmet veriyor.

fc0e96b17e6fe172c32eaa01b801f8a0Hem s?cak günlerde hem de s?cak havay? özledi?imiz günlerde has?r sepetlerde leziz kokulu meyveleri toplama zevkine eri?irken; toprakla u?ra?mak konusunda tecrübe kazanabilir, bir yandan da hayvanlarla vakit geçirebilir, geziniz s?ras?nda açl?k ve susuzlu?unuzu kafeteryada giderebilirsiniz. Tüm bunlar?n yan? s?ra meyve üretim süreçleri hakk?nda da bilgi edinebilirsiniz.

Ailece vakit geçirebilece?iniz, çocuklar?n farkl? deneyimler kazanabilece?i, çilekten yap?lan do?al ürünleri alabilece?iniz Çilek Park’? mutlaka ziyaret etmelisiniz!

Kaynak: cilekpark.com

ODUNPAZARI ve MÜZELER?

Dört bir yan? müzelerle çevrili Odunpazar?, tarihi evleriyle de   hafta sonu gidip görmek için ideal bir bölge. Bu bölgede tarihi evleri görüp Atl?han El Sanatlar? çar??s?n? ziyaret edebilir, lületa??ndan hediyelik e?ya alabilir, ?ehrimizin me?hur çiböre?ini yiyebilirsiniz. Ancak Odunpazar?’n?n sahip oldu?u zenginlikler bununla kalm?yor. Gezebilece?iniz farkl? konseptlerde yer alan say?s?z müzelerden en çok ziyaret edilenlere gazetemizde yer verdik.

Odunpazar? Modern Müzeomm08-e1568023134107

2019 y?l?nda aç?lan ve dönemlik olarak çe?itli temalarda farkl? sergilere ev sahipli?i yapan Odunpazar? Modern Müze özellikle bu sene turistlerin ve Eski?ehir halk?n?n çok ilgisini çekti. Müzede çocuklar için etkinlik kitaplar? ve çocuk rotalar? düzenlenmekte. Müze, haftan?n alt? günü ziyaretçilere hizmet vermekte.

Foto?raf: NAARO

big_82-2015-01-07-1420641749
Y?lmaz Büyüker?en Balmumu Heykeller Müzesi

Turistlerin büyük ilgisini çeken Balmumu Heykeller Müzesi  Türkiye’deki ilk balmumu heykel müzesi olma özelli?ine sahip. Tarihi figürlerin, ünlü sanatç?lar?n, sporcular?n, devlet büyüklerinin heykellerini görmek mümkün. Müze geliri k?z ve engelli çocuklar?n e?itimi için kullan?l?yor.

Kaynak: Eski?ehir Büyük?ehir Belediyesi

Ça?da? Cam Sanatlar? MüzesiResim4

Türkiye’nin ilk Ça?da? Cam Sanatlar? Müzesi olarak ulusal ve uluslararas? sanatç?lar?n 125 esere ev sahipli?i yap?yor. Özel sergi alan?nda farkl? sanat dallar?ndan eserlerin farkl? zamanlarda sergileniyor. Müze binas?n?n üst kat?nda ise Eski?ehir’in tarihinin ba?lang?c?ndan günümüze ilimizin kentsel geli?iminin kayd?n? tutmak, korumak ve gelecek nesillere kentli olma bilincini aktaran Kent Belle?i Müzesi’ni gezmeyi unutmay?n.

Kaynak: Eski?ehir Büyük?ehir Belediyesi

ESK??EH?R’?N PARKLARI

Eski?ehir, ayn? zamanda ?ehirden uzakla??p do?ay?, ku? seslerini, güne?li günleri, temiz havay? bulmak isteyenler için say?s?z parka sahip. Çocuklar?n aileleriyle hafta sonunu de?erlendirebilece?i iki parka gazetemizde yer verdik.

Kanl?kavak Park?

Porsuk Çay?’n?n etraf?n? çevreleyen Kanl?kavak Park?, özellikle Eski?ehirlilerin u?rak mekan?. Ço?u zaman ?enliklere de ev sahibi yapan park, hafta sonu ?ehirden çok uza?a gitmeden ?ehrin bunalt?c? havas?ndan uzakla?mak için birebir. Do?ada ufak bir piknik için tercih edebilece?iniz, yürüyü? yapabilece?iniz, bisiklete binece?iniz, kamp sandalyenizde manzaran?n keyfini ç?karabilece?iniz park?m?za bekliyoruz.

3686051e-f572-4925-8395-aa8f716cd173

Kaynak: Odunpazar? Belediyesi

Eski?ehir Kent Orman?

Odunpazar? Belediyesi’ne ba?l? Eski?ehir Kent Orman?, yürüyü? yollar?, piknik alanlar? ve çocuk parklar?na ev sahipli?i yap?yor. ?ehrin içinde, ?ehri hissetmeden, ku? sesleri ve orman?n temiz havas?n? içinize çekerek zaman?n?z? farkl? rotalarda yürüyü? yaparak geçirebilirsiniz.

9602565

Foto?raf: mapio.net