Siirt Fıstığı Nedir? Nasıl Yetişir?

Renkli Kalemler ekibi olarak sizler için Siirt F?st???’n?n tarihini ara?t?rd?k.

 

FSTK Sofralar?m?zdan eksik etmedi?imiz, Antep f?st???na göre daha doygun olan ve damaklar?m?zda iz b?rakan Siirt f?st??? bir f?st?k çe?ididir. Bu sebeple Siirt f?st???n?n kökeninden bahsederken f?st???n tarihinden bahsetmek gerekmektedir. F?st?k, sak?z a?ac?gilller familyas?nda bulunan, yenebilen, kabuklu bir meyvedir. F?st???n?n ana vatan?n?n Orta Do?u oldu?u bilinmektedir. ?ran, Suriye, Irak, Hindistan, Meksika ve Türkiye gibi ülkeler f?st?k yeti?tiricili?inde önce gelen ülkelerdir. F?st?k, ülkemizde en çok Antep ilimizde yeti?tirilmektedir. Gaziantep’i, ?anl?urfa, Kahramanmara?, Siirt, Malatya, Diyarbak?r ve Ad?yaman illeri takip eder. F?st?k bir Orta Do?u meyvesi oldu?u için ?am f?st??? ad?yla da bilinmektedir. F?st???n?n bir çe?idi olan Siirt f?st??? ise Siirt ili ve çevresinde yeti?ir. Bölgede yeti?en farkl? birçok f?st?k çe?idinin yan? s?ra Siirt f?st??? hem fiziksel hem de lezzet anlam?nda di?er f?st?k çe?itlerinden ayr?l?r.

Siirt f?st???n? di?er f?st?k çe?itlerine göre bu kadar lezzetli k?lan ?ey Siirt yöresinin çöl iklimidir. F?st?k a?açlar? s?cak iklimleri sevmektedir. Siirt iklimi, bölgede yer alan kom?u illere göre daha s?cak ve kurakt?r. Ayn? zamanda di?er kom?u illere nazaran nem oran? oldukça azd?r. Bu durum Siirt f?st???n?n tad?na lezzet katacak ortam? olu?turmaktad?r.