TEGV Giresun Öğrenim Birimi Yeni Binasına Kavuştu

Giresun Ö?renim Birimi Aysel ve Mesut Taftal? Etkinlik Merkezi, 15 Ekim 2002 y?l?nda aç?lm??, 2017 y?l?nda ise yeni binas?na ta??nm??t?r.

Resimx?l merkezi Ç?narlar Mahallesinde 3. derece kentsel sit alan? olarak koruma alt?nda olan Zeytinlik Mahallesindeki Giresun Ö?renim Birimi, 80 adet tescilli evlerden bir tanesidir. 250 m² kapal? ve 100m² aç?k alan üzerine kurulu TEGV Giresun Etkinlik Noktas?nda 2 Etkinlik Odas?, Okuma Adas?, Bili?im ve Teknoloji Odas?, Dü?ler Atölyesi, Çok Amaçl? Salon ve Kütüphane bulunmaktad?r.