Birisi Dondurma mı Dedi?

Renkli Kalemler olarak ünü Türkiye s?n?rlar?n? a?an, genç, çocuk yeti?kin demeden tad? herkesin dama??nda kalan me?hur Mara? dondurmas?n? ara?t?rd?k.

kahramanmaras-buyuksehir-belediyesi-tarafindan-1si-duzenlenen-001Osmanl? döneminde saraylarda “karsambaç” ad? verilen bir yiyecek türünün farkl? bir uzant?s? olarak bulunmu?tur. Yörede Mara?l? Osman A?a diye bilinen ki?i Osmanl? Saraylar?na ve asil konaklar?na yabani orkide (salep) satard?. Bir gün sat?? bittikten sonra artan salebi ?eker ve süt kar???m? olarak kara gömmü?. Ertesi gün bakt???nda, salebin k?vam?ndaki de?i?iklik dikkatini çekmi?. Süt, ?eker ve salep kar???m?n?n yo?unluk kazanarak ve sak?z gibi uzad???n? görmü?. Önce kendisi tatm?? ve farkl? bir lezzet oldu?unun fark?na varm??. Kendi çevresinde birçok ki?inin bu yeni bulunan g?da maddesini tad?p be?enmi?. Böylelikle karsambaç olarak bilinen bu g?da maddesi üç ku?ak sonra Mara? dondurmas? olarak tan?nmaya ba?lam??.

Mara? dondurmas?n?n en büyük özelli?i üretiminde sütün keçi sütünün kullan?lmas?d?r. Kahramanmara? dövme dondurmas? sadece yaz mevsiminin s?cak günlerinden serinlemek için yenilen bir ?ey olmaktan ç?k?p, k?? günlerinde de insanlar?n a??zlar?n? tatland?ran bir g?da olmu?tur.

dondurma2

Buzla ?oklanan Mara? dondurmas? uzun süre erimeden istenilen yere ula?t?r?l?yor. Bu ?oklaman?n da süreleri var. 6 saatten 72 saate kadar yap?labiliyor. Özel ambalaj? ve ?ok sayesinde Mara? dondurmas? ilk günkü tazeli?ini ve do?all???n? koruyarak erimeden 3 gün kalabiliyor. Kahramanmara?’?n tan?t?m?na büyük katk? sa?layan Mara? Dondurmas?, ülkemiz s?n?rlar?n? a?arak tüm dünya ülkelerine yay?lm??, Kahramanmara?’?n simgesi haline gelmi?tir. Bugün Kahramanmara? dövme dondurmas? 50 farkl? çe?it ve tatta üretilip yurt içi ve yurt d???na da??t?m? yap?lmaktad?r.

Kaynak: www.kahramanmaras.bel.tr