Midyat Tandır Ekmeği

tand?rmdyaDo?u Anadolu ve Güneydo?u Anadolu Bölgesi’nde as?rlard?r süren bir gelenek olan tand?r ekme?inin günümüzde
elektronik f?r?nlar?n ço?almas? sebebiyle ra?beti azalsa da lezzetini ve özelliklerini hâlâ korumaktad?r. Toprakta
aç?lan ve etraf? s?vanm?? bir çukurda, odun ate?inde pi?irilen ekmek, geç bayatlamas? özelli?i ile bölgede çokça
yap?lmaya devam etmektedir. Bölgede sac ekme?i yayg?n olsa da birçok f?r?nda sat??? yap?lmaktad?r.
K?rsal kesimden kente göç eden ve ekme?e al??an yerli halktan birçok ki?i bu ekmekten
vazgeçmeyip uzaklardan da olsa tedarik etmenin yollar?n? bulmaktad?rlar.

Yap?l???: Mayalanm?? hamur bir sür e bekletildikten sonra 1.5 cm kal?nl???nda aç?l?r . ?stek üzer ine susam, yumurta veya su serpilerek çukurun iç k?sm?na yap??t?r?l?r. Bu i?lemlerden sonra pi?en ekmek uzun süre bayatlamadan saklan?r. Hatta derin dondurucuda muhafaza edip istedi?iniz zaman ?s?t?p lezzetle yiyebilirsiniz.