Şifa Arıyorsan Nara Koş

Çar??dan ald?m bir tane, eve geldim bin tane bilmecesiyle de tan?d???m?z nar?n faydalar? saymakla bitmez. Tad?n? sevdi?imiz bu meyvenin sa?l?k aç?s?ndan da birçok yarar? bulunmaktad?r. Gelin hep birlikte bakal?m.

indir

So?uk k?? günlerinde vücudumuzun direnç kazanmas?nda etkili olan nar, insana enerji verir. Cildimizi korur, yeniler. Ayn? zamanda nar?n kanserden korudu?una dair ciddi ara?t?rmalar da yap?lm??t?r. Ki?iye tokluk hissi verdi?inden dolay? zay?flamaya da yard?mc? olur. Kans?zl??a kar?? tüketebilece?imiz bu yararl? meyve, demir eksikli?ine de iyi gelmektedir. Nar?n faydalar? sadece taneleri ile s?n?rl? de?il, çekirde?inden kabu?una ve suyuna kadar sa?l???m?z için birçok faydas? mevcuttur. Günlük olarak tüketiminde yorgunlu?u giderir ve vücuda zindelik kazand?r?r. Yöremizde en yayg?n meyvelerden biri olan nar, annelerimiz taraf?ndan da s?kl?kla kullan?lmaktad?r.

Özellikle baz? tatl?lar? süslemeye yarar. Örne?in; güllaç, sütlaç, a?ure vb. Ayn? zamanda nar taneleri s?k?l?p sos olarak da kullanmaktad?r. Nar suyu, sofralar?m?z?n vazgeçilmezidir. Nar meyvesinin çe?itleri çoktur; Hicaz nar?, Caner nar?, Deve Di?i, Esin nar?, Zivzik nar? vb. Bizim yöremizde Zivzik Nar? me?hurdur. Pervari’de ad?na köy bile verilmi? olan bu meyve yöremizde sevilir. Siirt’in Pervari ilçelerinde yeti?tirilen Zivzik nar?n?n en önemli özelliklerinden biri organik olmas?d?r. Botan Çay?’n?n her iki yakas?nda yeti?en narlar ?ifa kayna?? olarak bilinir. Nar?m?z tamamen do?al olup dedelerimiz taraf?ndan 70 derde derman bir meyve olarak bilinir. Zivzik nar?, dayan?kl? yap?s?yla hasad? yap?ld?ktan sonra aylarca bozulmadan kal?r. Sonbahar aylar?nda hasad? yap?lan nar, ilkbahar aylar?na kadar tüketilebilir.

Kaynak: www.milliyet.com.tr