Dijital oyunlar çocukları hayattan koparıyorlar mı?

Dijital oyunlar? en fazla çocuklar oynuyor. Bu yüzden bu oyunlar biz çocuklar? daha fazla etkiliyor. Farkl? alternatifleri de?erlendirmeye ne dersiniz? Dijital oyunlar? gerekti?inden fazla oynayan...

Bütün suç teknolojide mi?

Her yeni geli?menin hem yararlar? hem de zararlar? vard?r. Bu zararlar? sadece teknolojiyle aç?klamak do?ru bir davran?? biçimi de?ildir. Teknolojinin oldu?u kadar biz insanlar?n...

Sınavdır geçer

Okulumuz Muzaffer Bar??yurt ?lkokulu rehber ö?retmenleri Demet Tongal ve Nihat Geyik’ten s?nav heyecan? üzerine faydal? bilgiler ald?m.     Ö?retmenlerimden ald???m bilgilere göre; s?nav öncesinde ve esnas?nda...

Van’da eğitim

Van Milli E?itim Müdürlü?ü’nde ?ube Müdürü Ali ?hsan Y?ld?z ile yapt???m?z röportajda Van’daki e?itim  hakk?nda birçok bilgiye sahip olduk. Ayr?ca Van’da ya?anan depremden sonra...

Küba’da öğretmenin maaşı öğrencilerin başarısına bağlı

Özel okulun olmad??? Küba’n?n e?itim sis-temi Türkiye’den ne kadar farkl?? Merak etti?imiz bu ayr?nt?lar? sizin için ara?t?rd?k.   Türkiye 1923’ten beri geli?mekte olan sayg?n ülkelerden biri....

Sırtında Ne Yükü Taşıyor?

A??r s?rt çantas? ta??mak, okul çocuklar?n?n geli?mekte olan eklem, kas yap?lar?nda zorlanmalara neden olarak, belde kas gerginli?i mekanizmas?n? tetikleyebilir; bozuk yürüyü?, kötü duru? ve...

Öğretmenle Röportaj

24 Kas?m Ö?retmenler Günü’nü kutlad?k. Topluma ???k tutan, gelece?e yön veren ö?retmenlerimiz bizim için çok önemli. Biz de ö?retmenlerimizden ve Renkli Kalemler gönüllülerimizden Emine...

Gerçekten yetenekli misiniz?

Her çocuk farkl? yeteneklere sahiptir. Önemli olan bu yeteneklerin önceden ke?fedilmesi ve yetenekleri do?rultusunda özel e?itim almalar?d?r. Her çocuk farkl? do?ar, her çocu?un farkl? yetenekleri...

SON YAZILAR

Daha fazla

    HABER KARMASI

    Daha fazla