Kara Rapor 2021: Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri

Hava Kirlili?i ve Sa?l?k Etkileri çal??mas? yay?nland?. Bu y?l dördüncüsü yay?nlanan raporda, Türkiye’nin baz? illerinde y?llard?r çözülemeyen ciddi hava kirlili?i sorunlar? ya?and??? ortaya konuldu.
siirt hava
Temiz Hava Hakk? Platformunun yay?nlad??? Kara Rapor 2021’e göre, 2020 y?l?nda Türkiye’deki illerin yar?s?nda, yani 42 ?ehirde kanserojen olan ince partikül (PM2.5) seviyesi yeterli düzeyde ölçülmedi.

Rapora göre, 2020 y?l?nda Türkiye’de sadece iki ilde (Bitlis ve Hakkari) Dünya Sa?l?k Örgütü (DSÖ)’nün önerdi?i k?lavuz de?erlerin alt?nda temiz hava solundu. Üstelik, bu k?lavuz de?erler DSÖ taraf?ndan hava kirlili?inin güvenli limiti olmad??? için Eylül ay?nda %75 oran?nda a?a?? çekildi.

2020 y?l?nda yeterli veri al?nabilen 72 ilin partikül madde de?erleri (PM10) incelendi?inde 45 ilde hava kirlili?inin ulusal s?n?r de?erlerini dahi a?t??? aç?kland?.
Raporda, orman yang?nlar? nedeniyle havaya iklim de?i?ikli?ine de sebep olan siyah karbon kirleticisi sal?nd??? belirtildi. Kirli havan?n COVID-19 virüsünün vücuda giri?ini kolayla?t?rd??? belirtilen raporda, hava kirlili?inin genlere de etki ederek yeti?kinlerde majör depresyonu ve ya?lanmay? tetikledi?i vurguland?.

Kaynakça: www.temizhavahakki.com