Büyüklerimizden Bizlere Kalan

Bizlerin hiç bilmedi?i ama ?imdi oynarken bile gerçekten çok kaliteli olduklar?n? anlad???m?z nine ve dedelerimizin çocukken oynad??? oyunlar? derledik. Bizler dinlemekten keyif ald?k, sizlerin de keyifle oynamas? için kurallar?n? yazd?k.

üç ta? oyunu ile ilgili görsel sonucu

ÜÇ TA? OYUNU

Dedelerimizden gelen zeka ve beceri isteyen e?lenceli bir oyun olan “Üç Ta? Oyunu” iki ki?ilik bir oyundur. Üçer ta?la her yere basitçe çizilebilen ?ekil üzerinde oynan?r. Oyuncular s?ras?yla ta?lar? istedikleri bir noktaya koyarlar. Amaç kendi ta?lar?n?n üçünü bir araya yatay ya da dikey getirmektir. Bunu yaparken rakibi kollamak da gerekiyor elbette. Ta?lar?n hepsi konduktan sonra ilk ta?? koyan?n oynamas? gerekir. Ta?lar konulup elde kalmay?nca ?ekil üzerindeki ta?lar sadece bo? olan yerlere hareket ettirilebilir ama sadece bir basamak olmak ?art?yla! Önünde kendi ta?? varsa dahi hareket edemez. ?lk kez üç ta?? yan yana ya da alt alta getiren oyunu kazan?r.

12432

A?IK OYUNU

Oyun en az iki ki?i ile oynan?r. A??klar? kibrit kutusuna benzetirsek, tüm yüzeylerin cik, tök, öpen, al?? olarak ad? vard?r. Toprak üstüne çizilen bir daire ve daire çap?na, at?? mesafesine paralel olarak oyuncular s?ras? ile a??k kemiklerini dizer. Kura ile oyuna ba?layan oyuncu, yakla??k üç dört metre mesafeye dikilir. Koç baca??ndan elde edilen, a??r olsun diye içi delinerek kur?un dökülen a??klara “?ak” ad? verilir. Oyuncu bir a????, daire içine dizilen a??klar? hedef alarak atar. A??klar?n bir veya birkaç? çizgi d???na ç?kar?lmaya çal???l?r. Çizgiden d??ar? at?lan a??k oyuncunun olur.

ARAPSAÇI

Oyuna ba?lamadan önce oyuncular bir daire olu?turacak ?ekilde yere oturur. Bir oyuncu, elindeki ip yuma??n? ipin ucunu b?rakmadan bir di?er oyuncuya atar. Yuma?? yakalayan ki?i ipi tutar ve ba?ka birine atar. Böylece giderek büyüyen bir a? olu?ur. Oyunun ikinci bölümünde oyuncular dü?ümü çözmeye çal???r.

Büyüklerimizden bize kalan bu oyunlar? biz oynad?k, oldukça e?lendik. Umar?z ki siz de oynad???n?zda bizim gibi e?lenirsiniz. ?yi Oyunlar 🙂