Renkli Kalemin Renkli Çocuklarını Tanıyalım

 

 

Renkli Kalemin genç gazetecileri olarak kendimizi sizlere biraz tan?tmak istedik. Sizlerle bulu?man?n keyfini ç?kartarak bizleri tan?man?z? istiyoruz.

Renkli Kalemin renkli çocuklar? olarak Türkiye E?itim Gönüllüleri Vakf?  ve Yap? Kredi’ nin  i?birli?iyle bizler gazete ç?karma serüvenine ba?lad?k.  Bu dört ayl?k süreçte hem e?lendik hem ö?rendik. Gazetemizde   Hasankeyf’e giderek sizlere tarihi yerler tan?tt?k. Batman Barosu Ba?kan? Abdulhamit Çakan abinin  bizi a??rlamas?yla  hem çocuk haklar? ile ilgili bilgi ald?k hem de avukatl?k mesle?ini tan?d?k. Batman?n deneyimli  bayan gazetecisi olan Hatice Türkan abladan gazetecilik ile ilgili tüyolar ald?k. Bunlar? ve daha bir çok ?eyi gazetemizde okuyabilirsiniz. Bu gazeteyi bizler size haz?rlad?k .Bizler kimiz ? Gelin biraz bizi tan?yal?m. 🙂

 

Muhammed Cemilo?lu:  Fatih ortaokulunda 7. S?n?f ö?rencisiyim. Matematik, fen ve sosyal bilgiler en sevdi?im derslerdir, en sevmedi?im ders ise müzik dersidir. Müzik dinlemek ve futbol oynamak hobilerim aras?ndad?r. Sokak hayvanlar?n? çok sevdi?im için Batman da sokak hayvanlar? için bir bar?nak kurulmas?n? çok istiyorum.8 ya??ndan beri TEGV de çocuk gönüllüyüm. Bu ?irin kurumda birçok etkinliye kat?ld?m. Büyüdü?ümde bende çocuklara e?itimler verip onlar?n kahraman? olmak istiyorum. Bu etkinli?e girdi?im için çok mutluyum Batman Renkli Kalemler ekibi olarak tüm okuyucular?m?za selamlar….

Kübra Karata?:  Merhaba ben 14 ya??nday?m. Fatih Ortaokulu 8/E s?n?f? ö?rencisiyim. Tarihi nesneleri incelemeyi çok severim. En sevdi?im renk aç?k mavi çünkü bana do?an?n verdi?i huzuru an?msat?yor. En büyük ideallerimden biri de Batman Fen Lisesini kazanmak.

Mehmet Akif  Kir:  Ben 13 ya??nday?m. Tutu?um tak?m Fenerbahçe. Büyüyünce doktor olmak istiyorum. En sevdi?im yemek pilav ,en sevdi?im ?ark?c? ceza, en sevdi?im ?ark?s? ise suspus.

Ufuk Günayd?n: Merhabalar ben 13 ya??nday?m. Batman Atatürk Ortaokulunda 7. S?n?f ö?rencisiyim. Babam okudu?um okulda ö?retmen ,annem ev han?m? , üç karde?in en küçü?üyüm. Okul d???nda bo? zamanlar?m? TEGV de etkinliklere girerek geçiriyorum. TEGV de çok zevkli ve faydal? bir ortam?n oldu?unu dü?ünüyorum. ?lerde avukat olup TEGV de gönüllü olmak istiyorum.

Elhanur Geçen: Merhaba ben 14 ya??nday?m. Fatih Ortaokuluna gidiyorum. ?imdilik en  büyük hedefim iyi bir liseyi kazanmak. En sevdi?im hayvan ku?lard?r çünkü ku?lar  bana özgürlü?ü an?msat?yor. TEGV de olmak bana keyif veriyor burada kendimi daha çok tan?ma f?rsat? elde eti?ime inan?yorum. Buda bana ilerde meslek seçiminde çok faydal? olacakt?r. ?lerde  mesle?imin yan?nda hobi olarak yazarl?k yapmak istiyorum.

Furkan Eren:  Merhaba 13 ya??nday?m. Fatih Ortaokuluna gidiyorum. Bisiklet sürmekten çok keyif al?r?m. Bo? vakitlerimde  müzik dinler, hikaye kitaplar? okur ve futbol oynar?m. Ailemle vakit geçirmekten çok keyif al?r?m. Bu etkinlik  sayesinde gazetecili?e olan ilgim daha çok artt?.   Hayata hiç sevmedi?im ve asla kabul etmeyece?im benden uzak dursun dedi?im  insanlar , dürüst olmayan insanlard?r.