Eski Sokak Oyunları

 

 

Aspirin:
Ö?renciler tek s?ra halinde otururlar. ?çlerinden bir ebe olarak seçilir ve seçilen ebenin içinden 0’dan 10’a kadar bir say? tutmas? istenir. Di?er ö?renciler ebenin içinden tuttu?u say?y? ö?renmek için s?rayla bir rakam söylerler. E?er biri bilirse ebe aspirin deyip çocuklar? kovalar yakalad??? çocuk ebe olur ve oyun böylece devam eder.

On Bir Elli:
Kalabal?k bir yakalamaca oyunudur. Daire halinde el ele tutu?ur çocuklar. Seçilen ebe 1’den ba?lar ve 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 10, 11 20, 11 30, 11 40 ve 11 50 diye sayar. 11 50 ye denk gelen ki?i ebe olur ve di?er arkada?lar?n? yakalamaya çal???r. Her yakalanan ki?i ebeye yard?mc? olarak di?er arkada?lar?n? yakalamaya devam ederler. En son yakalanan ki?i yeni ebe olur ve oyun tekrarlan?r.

Gölge Kovalamaca:
Seçilen ebe, di?er oyuncular?n gölgesine basmaya çal???r. Sona kalan ki?i birinci seçilir ve bir sonraki turda dokunulmazl?k kazan?r.

Gazoz Kapa?? Oyunu:
En az iki ki?i ile oynan?r. Oyun için her oyuncunun gazoz kapaklar?na ve bir mermer ta??na ihtiyaçlar? vard?r. Gazoz kapaklar? üst üste dizilir. S?ra s?ra herkes mermer ta??n? üst üste dizilen gazoz kapaklar?na f?rlat?r. En çok kapa?? deviren oyunun galibi olur. Kazanan oyuncuya herkes kapaklar?n? verir. Ayr?ca bir sonraki oyuna kazanan oyuncu ba?lar.

Üç Ta?:
Oyuncular?n amac? kesi?me noktalar?na yerle?tirilen ta?larla yatay, dikey ya da çapraz yönde bir s?ra olu?turmakt?r. Oyuncular ta?lar?n? s?rayla ve teker teker bo? kesi?me noktalar?na yerle?tirerek oyunun ba?lang?ç konumunu olu?tururlar. Sonra her oyuncu s?rayla bir ta??n? kom?u bir bo? noktaya geçirir ve üçlü bir s?ra olu?turmaya çal???r. Ta?lar?yla ilk s?ray? olu?turan oyunu kazan?r.

Dalya:
?ki grup aras?nda oynan?r. Bir çizgi çekilir. Çizgiden alt? ad?m uza?a kiremit parçalar? üst üste dizilir ba?lar?nda biri olur. Di?er oyuncular dalyay? devirmek için topu yerden yuvarlayarak atar. Dalyay? topla y?kan olursa ebe olur, sonra topu al?r ve oyuncular? vurmaya çal???r. Di?er grup da??lan kiremit parçalar?n? son parças?na kadar üst üste çizmeye çal???r. Dizme i?ini bitirmeden grubun bütün oyuncular? topla vurulursa di?er grup ebe olur. Topla dalyay? y?kamad?klar? zaman yine di?er grup ebe olur. Oyun böyle devam eder.