Mülteci Çocuklarla Yaza Merhaba

3

Daha önce Tepekule Kongre Merkezi’ndeki Küçük A?ç?lar Etkinli?i’nde ve Türk Koleji’ndeki ‘Bar?? ?çimizde’ kayna?ma etkinli?inde bir araya geldi?imiz mülteci çocuklar, bu kez birimimize misafir oldular.

23 May?s tarihinde S???nmac?lar ve Göçmenlerle Dayan??ma Derne?i’nin düzenledi?i ‘Yaza Merhaba’ etkinli?inde -ad?n? bizim de sonradan ö?rendi?imiz- jonglör (belirli bir say?daki nesneyi havaya at?p tutan, bu esnada en az bir adet nesnenin havada olmas?n? sa?layan sirk veya sahne sanatç?s?) ve sihirbaz abiler, ablalar bize çe?itli gösteriler yapt?lar. Hepsini a?z?m?z aç?k izledik ve çok e?lendik. Sonras?nda bizlere balonlardan çe?itli ?ekiller yapt?lar, pamuk ?eker stand? kurarak yakla??k 50 çocu?a pamuk ?eker da??tt?lar. Yani bol gösterili, sihirli, balonlu ve pamuk ?ekerli bir gün oldu bizim için. Etkinli?i birim yak?nlar?nda bir yerde hep beraber yemek yiyerek sonland?rd?k.

Jonglör
Jonglör
Pamuk ?eker stand?
Pamuk ?eker stand?

Ülkelerinde sava? oldu?u için dillerini bile bilmedikleri bir ülkeye s???nmak zorunda kalan, Türkiye’de de çok zor ?artlarda ya?ayan Suriyeli çocuklar?n yüzünde o gün mutluluk vard?. Bu da hem bizi hem gönüllü abla ve abilerimizi çok mutlu etti. Böyle bir etkinlik düzenledikleri ve etkinlik noktas? olarak Gümü?pala Ö?renim Birimini seçtikleri için SGDD çal??anlar?na çok te?ekkür ederiz. Her zaman dedi?imiz gibi TEGV’de herkese yer var.