Dallar Dallara, Fındıklar Fındıklara Baka Baka Oynar

Oyun deyince akl?m?za e?lence gelir, co?ku gelir, kaybetti?imiz zamanlarda da üzüntü gelir. Oyunlar insana moral verir, umut verir. K?sacas? oyun mutluluktur. Bu oyunlar? oynarken çok e?leneceksiniz.O kadar e?leneceksiniz ki bu oyunlar? oynad?kça beni hat?rlayacaks?n?z.

dallar-dallara-findiklar-findiklara-baka-baka-oynarZIMP OYUNU

Oyun en az iki ki?i ile oynan?r. Oyunda herkesin en az be? tane sopas? olmas? gerekiyor. Her sopa özel ?ekilde süslenir. Sopalar?n bir ucu sivrile?tirilerek oyun esnas?nda sopalar güçlendirilir.
Oyun Nas?l Oynan?r: Her çocuk önce sopay? yere saplamaya çal???r. Bu nedenle sopa uçlar?n?n sivri olmas? gerekir. Her çocu?un bir s?ras? vard?r. Amaç, yerde sapl? bulunan sopalar? dü?ürüp en fazla sopa say?s?na ula?makt?r. En fazla sopaya sahip olan kazan?r. Tavsiyeler: Aç?k alanlarda oynanmas? tercih edilir. Etrafta mutlaka sopa olmas? gerekir. Zeminin ?slak olmas? gerekir. Yere saplanmas? için sopan?n ya? olmas? gerekir. Bana göre oyun çok e?lenceli bir oyun.

Bu oyunda dikkatli olmam?z gerekir. Günümüzde bu oyunu oynayan çok az ki?i bulunmaktad?r. Oyun için alternatif isim önerim: Dal Dedi?in Sivri Olur Oyunu

dallar-dallara-findiklar-findiklara-baka-baka-oynar2FINDIK OYUNU

Oyun en az iki ki?i ile oynan?r. Ki?i say?s? iste?e ba?l? olarak de?i?ir. Oyun d??ar?da oynan?l?r. Oyun Nas?l Oynan?r: Öncelikle bir çukur kaz?l?yor. Bu çukurun yöresel ad? Melav’d?r. Sonra aram?zda anla?arak, çukura bir seferde kaç f?nd?k at?laca??n? kararla?t?r?yoruz.

Hepimiz, elimizdeki f?nd?klar?n tümünü bir seferde çukura do?ru at?yoruz. Çukura en fazla f?nd?k sokan kazan?r. Tavsiyeler: Bir çukur yerine iki çukur aç?labilir. F?nd?k say?s? artt?r?labilir, azalt?labilir.
F?nd?k yerine, ceviz, bilye gibi ?eyler konulabilir. Çukurla f?nd???n at?ld??? yer aras?ndaki mesafe normalde 1.5 metre ama bu mesafe de?i?tirilebilir.

Oyun için alternatif isim önerim: F?nd?klar Havada Oyunu