Egekent Birimi’nin En Sevilen Etkinliği “Origami”

Origami Japonca oru (katlama) ve kami (ka??t) kelimelerinin birle?mesiyle meydana gelen geleneksel ka??t katlama sanat?d?r.

Origami temelde makas ve yap??t?r?c? kullanmadan ka??d? sadece katlayarak çe?itli ?ekiller olu?turma sanat?d?r. Bu sanat asl?nda 1900’lü y?llar?n ba?lar?ndan itibaren okullarda ö?retilmeye ba?lanm?? ve çocuklar?n matematiksel zekalar?n?n geli?imine büyük katk?da bulunmu?tur. Ayr?ca insanlar?n yeteneklerini ke?fetmelerine yard?mc? olup bir ?eyler üretebilmenin mutlulu?unu vermi?tir.

Biz de bu etkinli?i ?zmir Egekent Ö?renim Birimi’nde ö?reniyoruz. Ben bu etkinli?i 2 dönem boyunca ald?m. Bu etkinlikte en sevdi?im çal??malar lale ve ku?u yap?m?yd?. Bence origami güzel ve e?lenceli bir aktivitedir. Ben origami yapmay? ö?rendikten sonra bo? zamanlar?mda internetten gördü?üm çe?itli ?ekilleri yapmaya devam ediyorum. E?er siz de origami yapmak istiyorsan?z birazc?k çabayla origami sanat?n? ö?renebilirsiniz.

3dd9b746-b581-44c7-8f6c-f6121ffc3df28628b025-b654-4f08-80ae-dd610094f52d57453752-baa1-4162-9cc2-4e1e3ddfead6

Kaynak: www.bilgiustam.com