Eski Klasikler

eski-klasiklerAnneanne ve dedelerimiz çocukken bu oyunlar? oynuyorlarm??.  Peki, siz en çok hangi oyunu be?endiniz?

Eskiden çocuklar sabahtan ak?ama kadar sokaklarda oyun oynar, arkada?lar?yla birlikte vakit geçirmenin tad?n? ç?kar?rlarm??. Art?k hiç birimiz sokakta oyun oynam?yoruz. Çünkü art?k hem çocuklar?n oynayabilece?i park ve oyun alanlar? azald? hem de teknolojik aletlerle oynamaya al??t?k. Oyunlar gibi sokak kültürü de biz çocuklar için geçmi?te kald?.

Ben de dü?ündüm ki eski oyunlar? ara?t?r?p bilgi verirsem belki eskiye bir dönü? yapabiliriz. Bunun için en güzel kaynak olan anneannem ve dedemle görü?tüm.

Bak?n neler anlatt?lar:

1.TOPAÇ OYUNU: Topac? yere at?nca k?r?lmamas? için sa?lam bir a?aç türü tercih edilirdi. Topac?n ucuna yerde dönmesini sa?lamak için bir çivi çak?l?rd?. Topac?n dengede dönmesi önemliydi, bu yüzden çivi dikkatle çak?lmal?yd?. Topaca bal mumundan yap?lm?? ip sar?l?r ve ustal?kla yere at?l?rd?.
2.ÇEL?K ÇOMAK:Herkes taraf?ndan farkl? oynanan bir oyundur. Herkesin elinde bir sopa olurdu ve buna çelik denirdi. Çomak ebe taraf?ndan rakiplerine at?l?rd? ve rakipler de at?lan çomaktan çelikle kurtulmaya çal???rd?.
3.UZUN E?EK: ?ki grupla oynanan e?lenceli bir oyundur. Oyunu yöneten ki?i kafas?n? ba?taki ki?inin bacaklar?n?n aras?na sokup e?ilirdi ve arkada?lar? da ard?
ard?na, onun arkas?na dizilirlerdi. Burada amaç, e?e?i çökertmekti. Hangi grup e?e?i çökertirse o kazan?rd?.
4.YA? SATARIM, BAL SATARIM: Çocuklar yere çömelir ve daire olu?tururlar. Ebe seçilir ve eline mendil verilirdi. Ebe dairenin etraf?nda “Ya? satar?m, bal satar?m, ustam ölmü? ben satar?m” diyerek ko?ard?. ?stedi?i bir arkada??n?n arkas?na mendili
atard? ve o ki?i ebeyi yakalamaya çal???rd?. Ebe de arkas?na mendil koydu?u arkada??n?n yerine oturmaya çal???rd?.
5.KÖREBE: Ebe seçilir ve gözleri ba?lan?rd?. Gözleri ba?l? ebe arkada?lar?n? yakalay?p ebelikten kurtulmaya çal???rd?.

eski-klasikler2