Eskimeyen oyuncak: Topaç

eskimeyen-oyuncak-topacBilgisayar oyunlar?ndan çok daha e?lenceli bir oyun ve oyunca?? ara?t?rd?k. Yüzlerce y?ll?k bir tarihe sahip olan renk renk, çe?it çe?it topaçlar hakk?nda çok ?ey ö?rendik!

Eski oyuncaklar yeni oyuncaklara göre daha teknolojisiz. Eski oyuncaklar, be?ta? ya da topaç gibiyken yeni oyuncaklar kumandal? araba gibidir. Topaç a?açtan yap?l?r ve tombul bir havuç ?eklindedir. Alt k?sm?nda çiviye benzer demir bir madde bulunur. Havuç ?ekline benzeyen tahtas?n?n etraf?na ip sar?p, ileri do?ru h?zla at?p çekti?imizde çok h?zl? bir ?ekilde dönmeye ba?lar. ?pi hemen çivinin üzerinden, bo?umlar aras?nda hiç bo?luk kalmayacak ?ekilde sarmal?y?z ve h?zl?ca f?rlatmal?y?z ki h?zl? bir ?ekilde dönsün.

Topaç çevirmek marifet gerektirir. Eskiden çocuklar kim daha güzel topaç çeviriyor diye kendi aralar?nda yar???rm??. Türkiye’de topac?n binlerce farkl? ad? oldu?u söylenir. Bunlardan baz?lar? tölek, f?rdöndü, f?r??tak, develeme, maymun, mozaik, atma, k?rlang?ç, havuç, me?e, dolama, düyeme ve deremedir.

Ayr?ca topaçlar türlerine göre üçe ayr?l?r. Hac? leylek uzun bir topaçt?r ve di?erlerinin aras?nda en kuvvetlisidir. Hem kendi etraf?nda hem de di?er topaçlar?n etraf?nda döner. Pamuk ise orta boyda bir topaç olmas?na ra?men en h?zl? dönen topaçt?r. Dönerken yerinde sabit durur. Tartor dönerken z?playan bir topaçt?r. Oldukça yava? döner.

Yüzlerce y?ld?r Anadolu’da çocuklar?n ba?l?ca oyunca?? oldu?unu bildi?imiz topac?n M.Ö. 2. yüzy?lda M?s?r’da oynand???na dair bulgular mevcut. Günümüzde yerini bilgisayar oyunlar?na b?rakan oyuncaklar art?k hiç oynanm?yor.

Oysa topac?n bilgisayar oyunlar? gibi bir zarar? yoktur ve arkada?lar?m?zla zaman geçirmemizi sa?lar. Farkl? türlerde, renk renk topaçlar oynanmak için sizleri bekliyor!