Hakkarili Öğrenciler Plastik Oyuncaklara Savaş Açtı

Ö?renciler ah?ap malzeme ve organik boya kullanarak 3-6 ya? grubundaki çocuklar?n oynayabilece?i oyuncaklar üretti.

Resim17Ah?ap ev, at, araba, inek ve abaküs gibi oyuncaklar üreten ö?renciler, bir ayl?k u?ra??n?n ard?ndan yapt?klar? oyuncaklar?n çocuklar?n psikomotor ve duygusal geli?iminde olumlu etki yapt???n? belirtti. Bir ayl?k çal??ma sonunda üretilen oyuncaklar?n, Hakkari Bilim Sanayi ve Teknoloji ?l Müdürlü?ünün düzenleyece?i bilim fuar?nda  ‘oyuncak köyünde’ sergilenece?ini belirten ö?renciler, “Hedefimiz oyuncaklar? daha fazla geli?tirip çe?itlendirerek oyuncaklar için bir sat?? ofisi yapmakt?r. Buradan elde edilecek gelirle de maddi durumu kötü olan çocuk geli?imi bölümü ö?rencilerinin üniversite masraflar?n? kar??lamay? dü?ünüyoruz” diye konu?tular.