Oyuncak dolu bir gün

oyuncak-dolu-bir-gun16 Kas?m tarihinde, her çocu?un gitmek isteyebilece?i yerlerden biri olan Oyun ve Oyuncak Müzesi’ni ziyaret ettik,   sizin için yetkililerle görü?tük. 573 parça oyunca??n yer ald??? müzeye hayran kald?k.

16 Kas?m tarihinde TEGV Renkli Kalemler ekibi olarak Oyuncak Müzesi’ni ziyaret ettik. Müze görevlilerinden Sevda Mutlu ile görü?tük ve ondan bilgi ald?k. Müzenin kuruldu?u bina 1800’lü y?llarda Ermeni as?ll? bir vatanda??m?z?n evi olarak kullan?l?yormu?. Daha sonra restorasyon yap?lm?? ve müze haline getirilmi?. Bina 3 kattan olu?uyor ve birçok odas? ve mutfa?? var. Ayn? zamanda alt kat?nda bir ma?ara da bulunuyor.

Bu müze ?stanbul’daki Oyuncak Müzesi’nin sahibi Sunay Ak?n’?n yard?m?yla kurulmu?. Gaziantep Belediyesi Avrupal? koleksiyonculardan baz? parçalar? sat?n alm??. Toplam 573 farkl? oyuncak var hatta en eski oyuncak 1700’lü y?llarda üretilen, tahtadan yap?lm?? bir tav?an. Bizim ilgimizi çeken birçok oyuncak vard? ve onlar hakk?nda pek çok bilgi ald?k. ?talyan yazar Carlo Mutlu’nun dedi?ine göre Almanya’da sava? dönemlerinde fakir kad?nlar saçlar?n? zengin insanlar?n çocuklar?n?n oyuncak yap?m? için satarlarm??.

Gaziantep Oyuncak Müzesi, müzeler ?ehri Gaziantep’in bize göre en güzel müzelerinden birisi. Herkesin ziyaret etmesini tavsiye ediyoruz.

Caloti’nin 1881 y?l?nda yazd??? kitab?n kahraman? Pinokyo, bizim en çok ilgimizi çeken oyuncaklar aras?ndayd?. Yine örneklerini gördü?ümüz, k?z çocuklar?n en çok oynad??? Barbie oyunca?? ilk defa 1959 y?l?nda, Uzay Yolu (Star Trak) filminin oyuncaklar? ise 1970 y?l?nda ABD’de üretilmi?.

Müzede sava? dönemlerinden kalan oyuncaklar da vard?. ?kinci Dünya Sava?? zaman?ndan kalan bir oyunca??n alt?nda ?öyle bir bilgi yer al?yordu: “ ?kinci Dünya Sava??’n?n Almanya’n?n Polonya’ya girmesiyle ba?lad??? söylenir. Oysa Hitler, bu oyuncaklarla önce çocuklar?n dü?lerini i?gal etti.”

Oyuncak müzesinde ö?renip çok ?a??rd???m?z bir di?er bilgi ise porselen bebeklerin saçlar?n?n gerçek olmas?yd?.