Çocuklar İçin Keyifli Bir Mekan: Pamuk Prenses Çocuk Evi

Renkli Kalemler Çaycuma Ekibi olarak ilçemizdeki Pamuk Prenses Çocuk Evi’ne gittik.

IMG_1081

Hangi çocuk oyun alanlar?n? sevmez ki? Biz çocuklar oyun alanlar?n? ve merkezlerini çok severiz ve bu yerlere gitmek için can atar?z. Bu alanlarda  hem sosyalle?irken hem de yapt???m?z etkinliklerle el becerilerimiz geli?ir. Ayn? zamanda oyun merkezleri annelerimize de yard?mc? olur. Örne?in; annelerimizin i?i oldu?unda bizi oyun alanlar?nda -tabi ki görevliye teslim ederek- b?rakarak i?lerini halledebilir. Çaycuma’da Pamuk Prenses Çocuk Evi ilk kez 12 Kas?m 2016 tarihinde, Çay Mahallesi Burunsuz Sokakta Çaycuma Belediyesi taraf?ndan  hizmete girdi. Pamuk Prenses Çocuk Evi’nden 0-10 ya? aral???ndaki tüm çocuklar ücretsiz olarak yararlanabilir. Pazartesi günü hariç 09:00-19:00 saatleri aras?nda kap?lar? çocuklar için aç?kt?r. Pamuk Prenses Çocuk Evi’nin oldu?u binay? güzelle?tiren  ve sanatsal bir de?er katan  Türkiye’nin ilk su alt? ressam? Figen Ramazano?lular? ile bir araya geldik ve yapt??? resimler ve çocuk evi ile ilgili ?u bilgileri ald?k:” Pamuk Prenses Çocuk Evi’nin oldu?u binay? güzelle?tirirken Çaycuma Belediye Ba?kan? Bülent Kantarc?’n?n Çaycuma ile ilgili yapt??? çal??malardan, dü?üncelerinden ve sakinli?inden esinlendim. Resimler yap?l?rken halktan olumlu geri bildirimler ald?m. Pamuk Prenses Çocuk Evi çok ho?, e?lenceli ve yararl? bir yer. Özellikle so?uk günlerde çocuklar?n oyun oynamas?na f?rsat sa?lad??? için ailelere yard?mc? oluyor. Çaycuma’da farkl? bir yerde 2. ?ubesi de aç?l?rsa daha farkl? çocuklara da ula??labilir” dedi.

IMG_1116IMG_1119
IMG_1085IMG_1083