Saklambaç Kayıp Mı Oluyor?

Saklambaç e?lenceli bir oyundur. Asl?nda saklambaç oyununu bilmeyen de yoktur. Saklambaç özellikle anne babalar?m?z?n da çocuklu?unda oynad??? bir oyundur. Özellikle kalabal?k arkada? gruplar?yla oynan?r. Ama art?k hayat?m?za giren teknolojik geli?meler, belki de gün geçtikçe bu oyunu bizlere unutturacak.

saklambac

Peki saklambaç nas?l oynan?r?
En az 3 ki?i bu oyunu oynamak için yeterlidir. Ebe olarak biri seçilir. Di?er iki ki?i, ebe belli bir say?y? sayana kadar bir yer bulup saklan?r. Oynanan mekân pek fark etmez. Evde, bahçede, oyun alanlar?nda rahatl?kla oynanabilir. Süre bitti?inde ebe gözlerini açar ve “Önüm arkam sa??m solum ebe” der ve yerinden ayr?larak arkada?lar?n? aramaya ba?lar. Ancak yerini de korumak zorundad?r. Çünkü tekrar ebe olmamak için birini sobelemesi gerekir. Gezinmeye ba?layan ebe saklananlar? bulmaya çal???r. Ebenin arkada?lar?n? bulmaktan ba?ka bir görevi daha vard?r o da buldu?u ki?iyi do?ru tahmin etmektir. Buldu?u ki?inin ad?n? yanl?? söylerse ebe için “çanak çömlek patlar” ve ebe olan arkada??m?z tekrar ebe olur. Herkes yeniden saklan?r. Ebenin ilk yakalad??? arkada?? ebe olup saymaya ba?lar. Oyun böylece devam eder.

Peki neden saklambaç kaybolmaya ba?l?yor?
Biliyoruz ki herkes sosyal medya kullan?yor. Televizyon, bilgisayar gibi teknolojik araçlarla vakit geçiyor. Arkada?lar?yla vakit geçiren çok az insan var. Yeni bilgisayar oyunlar?, saklambaç gibi oyunlar?n yerine tercih ediliyor art?k. Anne babalar?m?z çocukken teknoloji bu kadar ilerlememi?ti. Günümüzde tercih edilen dijital oyunlar da olmad??? için, onlar arkada?lar?yla saklambaç ve benzeri birçok oyun oynuyorlard?. Ama art?k teknoloji ilerledikçe insanlar arkada?lar?ndan uzakla??yor ve saklambaç oyununu bilen insan say?s? azal?yor.