Sergi Bahane, Oyuncaklar Şahane!

sergi-bahane-oyuncaklar-sahane?zmir Büyük?ehir Belediyesi Akdeniz Akademisi ev sahipli?inde düzenlenen ve Polonya’dan getirilen Haydi Oynayal?m Tasar?m Sergisi, Tarihi Havagaz? Fabrikas?’nda aç?ld?.

Mickivkievez Ensitüsü’nün yönetti?i ve 30 Kas?m 2014 tarihine kadar aç?k olan sergiyi ilk gününde ziyaret eden Büyük?ehir Belediyesi ?zelman Anaokullar?’n?n minik ö?rencileri, oynad?klar? oyuncaklarla Polonya kültürünü tan?ma f?rsat? buldular.

Oyunlar Polonya’n?n en popüler ku?lar?ndan leyle?in ayak izlerinin takip edilmesiyle ba?lad?. Bu sergiyi bizim de ziyaret etme f?rsat?m?z oldu, gördüklerimiz kar??s?nda büyülendik. Polonya’daki çocuklar müthi? bir sergi haz?rlam??.

Sergiye gitti?imizde görevliye merak edip sergiyi haz?rlarken çocuklar?n yard?m al?p almad?klar?n? sorduk ve büyüklerinden yard?m ald?klar? cevab?n? ald?k. Sergi d???nda, önce M?s?rl? k?yafetleri dikkatimizi çekti. Serginin içine girdi?imizde dü?ündü?ümüzden çok daha büyük ve kalabal?k oldu?unu fark ettik, yüzlerce oyuncak vard?.

Oyuncaklar? nas?l yapt?klar?n? sorduk ve s?radan kartonlardan bile çok de?i?ik oyuncaklar yaratt?klar?n?, çok yarat?c? dü?ünebildiklerini ö?rendik. Bir di?er ilgimizi çeken ?ey ise yerdeki leyle?in ayak izleriydi. Sergide ilerledikçe ayak izlerini takip etti?imizde yuvarlak bir zemine çizilmi? sorularla kar??la?t?k. Bu sorular? cevaplay?p sergiye devam ediyorduk. Böylece dikkatimiz hiç da??lmad?.

?lginç bir sunumla bir araya getirilen ve özenle seçilen nesneler hepimizin çok ilgisini çekti. Sergide geçirdi?imiz bu günde hem farkl? kültürleri tan?ma f?rsat? bulduk hem de çok e?lendik.