Sokakta Hayat Var !

Sokak oyunlar? unutulsa da, TEGV Erzincan Ö?renim Birimi’nde, biz çocuklar bu oyunlar? ne?eyle oynamaya devam ediyoruz.

Evet, günümüzde telefon, tablet, PC vs. derken neredeyse sonsuz seçene?e sahibiz. Çok küçük ya?larda da bu oyunlarda oldukça ba?ar?l?y?z. Ama gazetemizi haz?rlarken pek de a?ina olmad???m?z “sokak oyunlar?” kavram?n? ara?t?rd?k. Geleneksel çocuk oyunlar?ndan baz?lar?ndan sizlere de bahsetmek istiyoruz. 

Mesela; mendil kapmaca, yedi kiremit, kutu kutu pense, körebe, çelik-çomak, birdir-bir, istop, yerden yüksek, misket, aç kap?y? bezirganba??, be?ta?, bom oyunu, ya? satar?m bal satar?m, yakan top, kurt baba oyunu, uzun e?ek ve daha bir sürü oyun…

TEGV Erzincan Ö?renim Birimi, Atatürk Park? içerisinde yer ald??? için gönüllülerimizle park?n içerisinde bu oyunlar?n ço?unu oynayabiliyoruz. Mesela, “ya? satar?m bal satar?m oyunu” bizim s?k s?k oynad???m?z oyunlardan biri. Biz bu oyunu oynarken; öncelikle el ele tutu?up çember olu?turuyoruz. Sonras?nda aram?zdan birini ebe seçiyoruz. Ebe olan arkada??m?z elindeki mendille çemberin etraf?nda dönerken, bizim en sevdi?imiz k?s?m olan ?ark?s?n? söylemeye ba?l?yoruz:

“Ya? satar?m, bal satar?m  

Ustam ölmü? ben satar?m 

Ustam?n kürkü sar?d?r 

Satsam on be? lirad?r 

Zam-bak zum-bak

Dön arkana iyi bak!”

Biz ?ark?m?z? söylerken ebe elinde mendille çemberin etraf?nda dönüp belli etmemeye çal??arak mendili bir arkada??m?z?n arkas?na b?rak?yor. Mendili alan arkada??m?z, ebeyi yakalamaya çal???rken ebe de yakalanmadan kovalayan arkada??m?z?n yerine oturmaya çal???yor.

Oyunlar?n hepsi de çok zevkli olsa da bizim en sevdi?imiz oyun “Ya? Satar?m Bal Satar?m” oyunu.