En Çok Sevilen Sokak Oyunlarını Sorduk

2018 Aral?k ay?nda Hüsrevpa?a Ortaokulunda 50 çocu?a severek oynad?klar? sokak oyunlar?n? sorduk. Maalesef kimseden yöresel bir oyun ismi alamad?k.

saklambac

Büyüklerimiz oynad?klar?m?za bak?p zaman zaman “Nerede eski günler, eski oyunlar” diye m?r?ldan?rlar. Ben de günümüz çocuklar?na “En sevdi?iniz sokak oyunu hangisi?” diye bir soru yönelttim. Ald???m cevaplarda 15 ki?inin saklambaç, 12 ki?inin mendil kapmaca, 11 ki?inin yakan top, 7 ki?inin seksek ve 5 ki?inin de ip atlama cevab? verdi?ini gördüm. Ara?t?rmam? Bitlis Hüsrevpa?a Ortaokulunda 50 çocu?a sorarak gerçekle?tirdim. Fakat Bitlis’in eski yöresel oyunlar?ndan bir tanesinin bile ad?n? söyleyen olmad?. Bir çocu?un geleneksel oyunlar? bilmeden büyümesi ne kadar büyük bir eksiklik. Bu nedenle büyüklerimizle ileti?ime geçip eski oyunlar?m?z? ö?renip yeniden ya?atmal?y?z. Gelin ?imdi hep beraber geleneksel bir oyunumuzu ö?renelim.

Oyunun ad?: ?ongur ?ki veya daha fazla oyuncuyla oynan?r. Yere küçük delikler aç?l?r ve bu deliklerin iki üç ad?m uza??na bir çizgi çizilir. Oyuncular bu çizgiden deli?e ceviz atarlar. En çok hangi oyuncunun cevizi deli?e girmi?se, o ki?i deli?in ba??na geçer. Di?er oyuncular, çift say?da cevizi deli?e atarlar. Bu cevizlerden deli?e kaç tane girerse (çift say?da olmal?) oyuncular deli?in ba??ndaki oyuncudan o kadar ceviz al?rlar. ?ayet tek say?da ceviz deli?e girerse, oyuncular deli?e giren tek say?daki ceviz say?s?nca deli?in ba??ndaki oyuncuya ceviz verirler. Çift atan oyuncu di?er oyunda deli?in ba??na geçer. Oyunda bir de tekerleme söylenir: “?ongur ?ongur dire? gel, oturmu?am kalkmanam, tek ta?a kalm???m”