Eskiden Oynanan Oyunlar

topaç oyunuYüzy?llar öncesinden günümüze kadar gelen çocuk oyunlar?n? okurlar?m?z için derledik.

Topaç Oyunu: Sert a?aç cinslerinden topaçlar yap?l?rd?. Genelde topac? yere h?zl?ca at?nca k?r?lmamas? için ?im?ir a?ac? tercih edilirdi. Topac?n ucuna kabara dedi?imiz ve yerde dönmesini sa?layan çivi çak?l?rd?. Topac?n dengesi önemliydi ve bu denge güzel olursa topaç daha fazla dönerdi. Topaca bal mumu yedirilmi? ip sar?l?r ve ustal?kla yere at?l?rd?.

Çelik Çomak: Her yerde farkl? oynanan çe?itleri vard?. Yine herkesin elinde bir sopas? olur ve buna “çelik” denirdi. Çomak, ebe taraf?ndan rakiplerine at?l?rd?. Bir de yerdeki “med” denilen parçaya vurulur sonra kuvvetlice havaya, ileriye do?ru at?l?rd?. Ne kadar uza?a atarsan rakibini o kadar geçmi? olurdun.

Körebe-OyunuKörebe: Genellikle herkesin bildi?i bu oyun, ebenin gözlerini ba?layarak, keyifle oynan?rd?. Gözleri ba?l? olan ebe, birisini yakalayarak ismini söylerdi ve ebelikten kurtulurdu.

Ya? satar?m bal satar?m: Bu oyun genellikle ilkokulda beden derslerinde ö?retmen nezaretinde oynanan bir oyundu. S?n?ftaki ki?iler, yere çömelir ve bir daire olu?turulurdu. Ebe olan ki?i eline mendil al?r ve mendilin bir ucuna da dü?üm atard?. Daire olmu? ki?ilerin etraf?nda, “ya? satar?m bal satar?m ustam ölmü? ben satar?m” diyerek gezerdi ve birisinin arkas?na mendil b?rak?rd?. Arkas?nda mendil oldu?unu fark etmeyen ki?i, mendil ile dairenin etraf?nda kovalan?r ve yerine oturuncaya kadar, kendisine mendil ile vurulurdu.

mendil-kapmacaMendil Kapmaca: Yine bu oyun okullarda oynan?rd?. S?n?ftakiler ikiye ayr?larak, kar??l?kl? dizilirdi. Ortada elinde bir mendil tutan ki?i i?aret verirdi. Bu i?aretle birlikte gruplardan kar??l?kl? iki ki?i ç?karak mendili rakibine yakalanmadan kendi taraf?na getirmeye çal???rd?.