Gelenesel Oynuyoruz

Biz çocuklar tabii ki oyun oynamay? çok severiz. Tek ba??m?za bile olsak oynamaktan asla vazgeçmeyiz. ?imdilerde hepimizin elinde tablet var ama yine de oyundan vazgeçmiyoruz. Sadece oynaman?n ?eklinin de?i?ti?ini görüyoruz. Bakal?m büyüklerimiz çocukken en çok neler oynuyormu??

KÖREBE

Oynayan ki?ilerin aras?ndan bir ki?i seçilir. Seçilen ki?iye ebe denir. Oyunun ad?n?n körebe olmas?n?n sebebi ise ebe olacak ki?inin oyunda gözlerinin ba?lanmas?d?r.

Ebenin gözleri ba?land?ktan sonra tüm oynayanlar bir çember olu?turur ve ebe ortaya al?n?r. Böylece oyun ba?lam?? olur.

Ebe gözleri kapal? halde oyuncular?n yüzüne dokunarak onlar? tan?maya çal???r. E?er o ki?iyi tan?rsa, o ki?i ebe olur. Ama do?ru tahminde bulunamazsa ayn? ki?i ebe olmaya devam eder.

E tabii ki öyle ebe etraf?nda kuru kuruya durmak olmaz.

?u sözleri de söylemeyi unutmamak gerekir;

“Türkü söyler döneriz,

Bil bakal?m biz kimiz,

Göster bizi körebe”

MEND?L KAPMACA

Çok basit, bir o kadar da e?lenceli bir oyundur mendil kapmaca.

E?it say?da olu?turulmak üzere iki grup kurulur. Bir ki?i tabi ki mendili tutacakt?r. Mendili tutan ki?i iki gruptan da oyuncular?n tam ortas?nda olacak ?ekilde yerini al?r.

Oyunun ba?lamas? için çe?itli yollar kullan?labilir asl?nda. Bunlardan en pratik olan?, birden üçe kadar say?p, ilk kimin mendili alaca??n? beklemektir.

Böylece her oyuncu oyununu oynad?ktan sonra, mendil kapan oyuncular?n ald?klar? puan do?rultusunda kazanan grup belli olur.

Kaynak 1: https://www.hurriyet.com.tr

Kaynak 2: https://www.etoplum.com

Kaynak 3: https://www.cocuksu.org.tr/eglence-detay/38_doktor-aspirin-oyunu