El Sanatları Kursunu Ziyaret

Bitlis Halk E?itim Merkezi’ne ziyarete giderek el sanatlar? hocas? olan Ela Hoca ile bir röportaj gerçekle?tirdik. Kurs ve kendisi hakk?nda bilgiler edindik. ?imdi hep beraber ald???m?z cevaplara bakal?m …

Kaç y?ld?r el sanatlar? kursunda e?itim veriyorsunuz ?
Ben okul okumad?m. 15 ya??na gelince 3-4 y?l boyunca el sanatlar? kursuna gittim. Gitti?im kursta ba?ar?l? bir ö?renciydim. Arkada?lar?m bana ö?retmen olmam? söylediler. Ben de karar?m? verip kurs ö?retmeni oldum. 8 y?ld?r bu i?i yap?yorum.

??inizi seviyor musunuz ?
??imi çok severek a?kla yap?yorum. Ö?rencilere bir ?eyler ö?retmek ve onlarla zaman geçirip sohbet etmek yeni insanlar tan?mak çok ho?uma gidiyor.

??inizin zor yanlar? var m?? Varsa neler?
Bu i?in en zor yan? verniklemek oluyor. Genel olarak vernikleme i?ini ö?rencilerim de sevmiyor. Hem kokusu hem de kuruma süresi nedeniyle bizim için uzun ve zahmetli bir i? haline gelebiliyor.

Ö?rencilerin i?leri ö?renmeleri uzun sürüyor mu?
Kursa gelen ö?rencilerimin el becerileri varsa ö?renmeleri fazla uzun sürmüyor. Yine de yapmalar? gereken ?eyleri tamamen kavray?p ö?renmeleri 1-2 ay? buluyor.

Yapt???n?z i?leri nerelerde kullan?yorsunuz? Herhangi bir geliri oluyor mu?
Biz yapt???m?z sanat i?lerinin baz?lar?n? sergiler açarak sat?yoruz. Herkes kendi yapt???n?n paras?n? kendisi al?yor. Baz?lar?n? ise evimize götürüp dekor olarak kullan?yoruz.

Kursa isteyen herkes kat?labiliyor mu?
Bu kursa herkes girebilir. Sadece eli yatk?n olmayanlar biraz zorlan?yorlar. Ama ben yine de ö?renmeleri için elimden geleni yap?yorum.

Ba?ka bir meslek sahibi olmak ister miydiniz?
Ben ba?ka bir meslek sahibi olmak istiyordum ama demek ki nasip böyleymi?. Ben de el sanatlar? kursu ö?retmeni oldum.

marifetli eller