Gönülden Gönüle TEGV

Batman TEGV Ö?renim Birimi 5 Aral?k Dünya Gönüllüler Günü’nü kutlad?. Tüm gönüllülerin kat?l?m?yla gerçekle?en güzel ve e?lenceli günü sizler için haber yapt?k.

TEGV ilkö?retim ça??ndaki çocuklara “okul d??? e?itim deste?i” veren bir sivil toplum kurulu?udur. Ben de 8 y?ld?r Batman Merkez Ö?renim Biriminde e?itim alan çocuklardan biriyim. Çocuk olarak ba?lad???m bu yolda ileride de gönüllü birey olarak çocuklar?n e?itimine destek vermek isterim. Benim kahramanlar?m gibi ben de ileride çocuklar?n kahraman? olmay? çok isterim.

TEGV Gönüllüler Günü’nü Erken Kutluyor
Dünyada birçok ülke ve Türkiye 5 Aral?k’? Dünya Gönüllüler Günü olarak kabul ediyor. TEGV her y?l oldu?u gibi Dünya Gönüllüler Günü’nü bu y?l da gönüllü abilerimiz ve ablalar?m?zla birlikte co?kuyla kutlad?. Dünya Gönüllüler Günü’nü küçük ve ?irin bir kafede 3 Aral?k’ta kutlayan birimimiz, güzel ve e?lenceli görüntülerin olu?mas?na sebep oldu. Kutlamaya erken giren gönüllü abilerimiz ve ablalar?m?z önce birimimizde haz?rl?klara ba?lad?lar. Haz?rl?klar? tamamlayan gönüllü abilerimiz ve ablalar?m?z bir kafeye giderek oray? süslediler. Daha sonra di?er gönüllülerin gelmesiyle e?lenceye ba?land?. ?lerleyen saatlerde TEGV Batman Ö?renim Birimi Sorumlusu Dilber Abla’n?n yeni ve eski gönüllüleri tan?tmas?yla Gönüllüler Günü devam etti. ?ark?lar dinlendi, gönüllü abilerimizin ve ablalar?m?z?n dans gösterisiyle e?lence tüm h?z?yla devam etti. Dinlenen canl? müzikten sonra yemekler yendi, sohbetler edildi. Gün sonunda organizasyonda eme?i geçen Yunus ve Ömer Faruk Abi’ye tüm gönüllüler te?ekkür ederek geceyi sonland?rd?lar. Bugüne özel gönüllü abilerimiz ve ablalar?m?za TEGV’i sordum.

DSC_0100

Faruk abi: Kuzenim Yunus Özdemir TEGV’in Antalya’daki biriminde gönüllüydü. Ondan az çok neler yap?ld???n? biliyordum. 2018 dönem ba??nda ben de gönüllü olmak istedim. Gönüllü e?itimi ald?m. Bu e?itimle Urfa’ya gittim. Batman Birimi’nin s?cakl??? ve enerjisi e?li?inde çocuklarla etkinlikler yap?yoruz. Çocuklar?n bana umut dolu bak??lar? beni her zaman heyecanland?r?yor. “?yi ki buraday?m, iyi ki benim de TEGV’de bir hikayem var.” diyorum.

DSC_0068

Hüseyin abi: Gönüllülük maceram üniver sitede ba?lad?. 2017’nin sonbahar döneminde okulun bahçesin-de çok yak?n arkada??m Metin ile birlikte çay içiyorduk. TEGV stand?n? gördük. Çocuklar-la ilgili bir sivil toplum kurulu?u oldu?unu ö?rendik. Bro?ürlerden ald???m?z bilgiler ilgimi-zi çekti ve hemen gönüllü olduk. Böylece bizim de çocuklarla olan serüvenimiz ba?lam?? oldu.

DSC_0108

?rem abla: Bir gün okul çevresinde gezerken bir im müdür ünü gördüm. Bro?ür da??t?p TEGV’i tan?t?yorlard?. O gün ait oldu?um yerin TEGV oldu?unu anlad?m. Çünkü bana göre dünyan?n güzelle?mesi, çocuklar?n gülümsemesinden geçiyordu. ?ki y?ld?r bu ailenin içindeyim. TEGV benim için ikinci bir yuva, ikinci bir aile oldu. ?lk etkinli?imde çocuklar beni alk??layarak kar??lad?lar ve bir dahaki hafta tekrar görmek istediklerini söylediler. Böyle bir ortamda çocuklarla olmak beni heyecanland?r?yor.

DSC_0053Ahmet abi: 1996 y?l?nda Siirt Eruh’ta TEGV Ö?renim Bir imi aç?ld?. Okul d???nda pek e?itim alma ?ans?m?z olmuyordu. TEGV sayesinde 2 sene boyunca hem e?lenceli hem de e?itici birçok etkinli?e kat?ld?m. 18 ya??na gelince Diyarbak?r E?itim Park?’nda etkinliklere kat?lmaya ba?lad?m. TEGV’de her zaman güzel zamanlar geçirdim. Bu kuruma inanc?m her zaman tam ve bu ailenin parças? olmak beni mutlu ediyor.