Hiç Düşündünüz Mü?

Renkli Kalemler ekibi asl?nda ço?u zaman bizim de kar??la?t???m?z ama dikkatimizi çekip kendimize sormad???m?z sorular? yazd?. Bakal?m bu sorular? siz daha önce dü?ündünüz mü?

Quizimg

– Köpek bulunan eve melek girmezmi?. Azrail de bir melek. Evimizi köpeklerle doldurursak ölümsüz olmaz m?y?z?

– Anneannemize “anneanne” diyoruz da neden dedemize “babababa” demiyoruz?

– Kar ya?d???nda kara basarsak karabasan m? oluruz?

– Almanya’da Almanlar ya??yorsa Sakarya’da sakarlar m? ya?ar?

– Vampir ile kurt evlenirse çocuklar? kumpir mi olur?

– ?ngilizcede “butterfly” kelebek anlam?na gelir. “Butter” tereya?? demek , “fly” da uçmak demek o halde kelebekler uçantereya?lar? m?d?r?

– Köpe?imin ad?n? “Ho?t” koyarsam ça??rd???m zaman ne yapar?

– Dünya döndü?ü halde neden bir helikopter havada sabit durdu?unda ayn? yerde olur?

– Yanl?? çevrilen telefon numaralar? neden hiçbir zaman me?gul çalmaz?

– Neden insanlar gökyüzünde 400 milyon y?ld?z var denildi?inde inand?klar? halde yeni boyal? yazan yüzeyi elleriyle kontrol ederler?

– Niçin falc?ya gitmeden evvel randevu almak gereklidir? Gelece?imizi bilemez mi?

– Soyu tükenmekte olan bir hayvan, soyu tükenmekte olan bir bitkiyle besleniyorsa ne yap?lmal??

– Neden bir eliniz dolu iken di?er elinizle kilitli bir kap?y? açmak zorunda kald???n?zda, anahtar hep elinizin dolu oldu?u taraftaki cebinizde olur?

– Sadece tek heceli kelimesini söyleyebilmek için niçin dört hece kullanmaktay?z?