Hiç operaya gittiniz mi?

hic-operaya-gittiniz-miTürkiye’de ço?u insan operan?n, bir kad?n?n veya bir erke?in sahnede durup ba??rmas?ndan ba?ka bir ?ey olmad???n? dü?ünür. Oysa opera ne kadar emek isteyen bir tiyatro türüdür, biliyor musunuz?

 

Öncelikle opera bir tiyatro dal?d?r, ama onu di?erlerinden ay?ran en büyük özelli?i oyuncular?n müzik e?li?inde diyalog kurmalar?d?r. Asl?nda çok e?lenceli ve dikkat çekici bir sanatt?r. Ama baz? insanlar?n ön yarg?s? yüzünden operay? yanl?? tan?yor ve tan?t?yoruz.

Asl?nda insanlar operay? kim izleyecek gibi bir dü?ünceye sahiptir. Ama operay? izlemeye gitti?inizde çok büyük bir salonun t?ka basa dolu oldu?unu görebilirsiniz. Hiçbir operada orkestra sahnede durmaz, sahnenin alt?nda kocaman bir bo?luk vard?r, orkestra orada yer al?r. Sahnede oyuncular müzikal bir tiyatro yaparlar. Orkestra fark edilir bir hata yaparsa oyun kötü yorumlar al?r bu yüzden çok çal??malar? gerekir.

Renkli Kalemler Ankara ekibi olarak, Devlet Opera ve Bale Sahnesi’nde “Nasrettin Hoca” isimli çocuk operas?n? seyrettik. Gerçekten tüm çocuklar?n seyretmesini çok isterim. Çok e?lenceli bir eserdi ve özellikle çocuklar için böyle bir oyunun sahneye konulmas? son derece önemliydi.

Oyun oldukça interaktif. Oyuncular ve seyirciler sanki oyunu birlikte oynuyordu. Özellikle Nasreddin Hoca’n?n salon içerisinde dola?mas?, çocuklara sorular sormas? oyunun canl?l??? bak?m?ndan çok önemliydi. Kostümler, dekor konusunda en ince detaylar bile gözden kaç?r?lmam?? ve dikkat çekici renkler kullan?lm??t?. Oyunun, sadece yeti?kinler taraf?ndan oynanmamas?, çocuk oyunculara da yer verilmesi ayr? bir güzellik katm??t?.

Oyun süresince Nasreddin Hoca, her zaman oldu?u gibi e?lendirirken dü?ündürmeyi de ihmal etmedi. Nasreddin Hoca ve opera bulu?mas? çok keyifli bir deneyimdi