2017’nin En İyi 5 Animasyon Filmi

  2 coco

Coco
Puan: 8.7/10
Yap?m Y?l?:2017

Film Konusu: 12 ya??ndaki Miguel, hayran? oldu?u müzisyen Ernesto de la Cruz gibi olabilmenin hayalleriyle ya?amaktad?r. Ancak ailesinin müzikle ilgilenmesine yönelik anla??lmaz bir yasa?? vard?r. Tuhaf olaylar sonucunda kendini Ölüler Diyar?’nda bulan Miguel, burada ailesinin mazisiyle ilgili gizli kalm?? ?eyleri ö?renecek, bir yandan da müzikteki yetene?ini ispatlamaya çal??acakt?r.

 

2- loving-vincent-

Loving Vincent
Puan: 8.5/10
Yap?m Y?l?:2017

Film Konusu: Ünlü Hollandal? ressam Vincent van Gogh’un ölümünün üzerinden 1 y?l geçmi?tir. Postac? Roulin, ressam?n karde?i Theo’ya gönderdi?i, ancak bir türlü yerine ula?amayan mektubu elden vermesi için o?lu Armand’? Auvers-sur-Oise’a gönderir. Armand bu görevi pek istemese de kabul ederek söz konusu kasabaya gider. Ancak Theo da vefat etmi?tir, mektubu Van Gogh’un dostu Dr. Gachet’ye vermesi gerekir. Doktorla görü?ebilece?i an? beklerken kasaba halk?ndan birçok ki?iyle tan??an Armand, ressam?n sanat?n?n esin kaynaklar?na ve ölümüne giden sürece dair çok ?ey ö?renir. Loving Vincent filmi, 115 ressam?n tek tek yapt??? 65,000 kare ya?l? boya tablonun birle?tirilmesiyle gerçekle?ti.

 

3 arabalar

Arabalar 3
Puan: 8.4/10
Yap?m Y?l?:2017

Film Konusu: Tecrübeli yar??ç? ?im?ek McQueen, elde etti?i bütün ba?ar?lara ra?men art?k yeni nesil yüksek teknoloji ürünü arabalar?n gerisinde kalmaya ba?lam??t?r. Özellikle de çaylak Jackson Storm, ortal??? kas?p kavururken herkes McQueen’in pabucunun art?k dama at?ld???n? dü?ünmektedir. Ancak eski ?ampiyon, yeni yar?? teknisyeni Cruz Ramirez’in de yard?mlar?yla daha h?zl? olamasa da daha ak?ll? hareket ederek Storm’u geçip Piston Kupas?’n? alabilmek için yeniden bir ?ans yakalayacakt?r.

 

4 bebek

Patron Bebek
Puan: 8.2/10
Yap?m Y?l?:2017

Film Konusu: 7 ya??ndaki Tim Templeton, anne ve babas?yla birlikte çok mutlu bir hayat sürerken güzel günlerin sonu, bir erkek karde?inin oldu?unu ö?renmesiyle gelir. Ancak karde?i hiç de di?er bebekler gibi de?ildir, büyük insanlar gibi konu?an, tak?m elbise giyip bond çanta ta??yan bu bebe?in amac?, Puppy ?irketi’nin ba?kan?n?n kurdu?u komployu bo?a ç?karmak, dünyadaki sevgi dengesinin bozulmas?n? önlemektir. Tim, bebe?in bir an önce gidebilmesi için i? birli?i yapmaya karar verir.

 

5 ferdinand

Ferdinand
Puan: 8.1/10
Yap?m Y?l?:2017

Film Konusu: Korkutucu görüntüsünden hiç beklenmeyecek ?ekilde sevimli ve dost canl?s? olan bo?a Ferdinand, sahibi Nina ile ?spanya’da mutlu bir hayat sürmektedir. Ancak günün birinde ya?anan yanl?? anla??lma sonucu bir çiftli?e gönderilir, oradan da bo?a güre?lerine ç?kmak üzere seçilir. Ailesinin yan?na yeniden dönmek isteyen Ferdinand, bunun için çiftlikteki arkada?lar?yla birlikte kaçarak büyük bir maceraya at?l?r.

Kaynak:www.sinemalar.com