5 Bin Yıllık Selçuklu Mezarlığı

IMG_3195 IMG_3187                                                             

Erci? ilçe merkezine 6 km mesafede yer alan Çelebiba?? Beldesi güneyindeki Selçuklu-Karakoyunlu Mezarl??? günümüzden bu güne kadar 5.000 y?ll?k bir tarihi sakl?yor.

Türk tarihi ve kültürü için somut bir belge niteli?inde olan bu tarihi mezarl?k, aç?k hava müzesi görünümünde olup büyük k?sm? Van Gölü sular? alt?nda kalm??t?r. 1992-1995 y?llar? aras?nda Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam ba?kanl???nda yürütülen arkeoloji ve yenileme çal??malar? sonucunda, Selçuklu mezarl???nda 99 adet sanat de?eri olan mezar ta?? ve sanduka tespit edilmi?tir. Bu sandukalar?n üzerinde Selçuklu döneminde ba?layan ve 15.yy sonuna kadar kullan?lan geometrik ?ekil ve bitki süslemeleri mevcuttur. Ana süsleme unsuru kandil motifleridir. Mezarl?kta, üzerinde kitabesi bulunan en eski Selçuklu mezar? Hicri 555 (M.S. 1160) tarihlidir. Selçuklu mezarlar? içinde bulunan mezarlardan bir tanesi de okulumuza ad?n? veren Alaattin Sucular?n mezar?d?r.

IMG_3173IMG_3172

 

 

 

 

Günümüze ula?an mezarlar?n tamam? bir tepe üzerinde bulunmaktad?r. Selçuklu dönemine ait eski mezarlar tepe ortas?nda, yeni say?lanlar ise tepenin güney ve do?u k?s?mlar?nda olan 14. ile 15 yüzy?l Karakoyunlu devrine ait mezarlard?r. Osmanl? Dönemi’ne kadar mezar ta?lar? aras?nda cinsiyete göre bir ayr?m yap?lmam??t?r. Erkek ve kad?nlar için ayn? süsleme özelli?i ta??yan ?ahideler dikilmi?tir. Cinsiyetler ancak üzerlerindeki kimlik kitabelerinden anla??l?r. Mezar ta?lar?n?n üzerinde bulunan yaz? ve süslemeler ise Selçuklu gelene?ini devam ettirir. Mezar ta?lar?ndaki bu yaz?lar ölüm an?yla sonsuz hayat?n ahirette ba???lanma ve ödüllendirme ümidini ta??yan bilgilerle kimlik bilgilerini içeriyor.

Kaynak: www.ercisliler.net, www.youtube.com