Adana 5. Portakal Çiçeği Karnavalı

tury

Adana, 2017’de de karnaval?na sahip ç?kt?. Karnaval renkli görüntülere sahne oldu.

 

 

Portakal Çiçe?i Karnaval?, 2013 y?l?ndan beri Adana’da Nisan ay?nda sivil inisiyatifle gerçekle?tirilen sokak karnaval?d?r. Ayr?ca Türkiye’nin ilk karnaval? olma özelli?ine sahiptir. Slogan? “Nisan’da Adana’da” olarak belirlenmi?tir. Portakal Çiçe?i Karnaval?, yerel yönetimlerin, STK’lar?n, kanaat önderlerinin, medyan?n, ünlülerin ve özel sektörün sahiplendi?i ilk etkinlik projesi olma özelli?ini de ta??maktad?r. Gönüllülük esas?yla ?ekillenen karnaval, amatör bir ruh ve anlay??la, Adana halk?n?n çabalar?yla herkesin kendinden bir ?eyler katt??? bir etkinlik olarak da dikkatleri üzerinde toplam??t?r.Karnaval fikrinin öncüsü, Adanal? i?adam? Ali Haydar Bozkurt’tur. Kimisi kapal?, kimisi aç?k alanda gerçekle?en konser, sergi ve gösterileri içeren karnaval?n en önemli etkinli?i, kat?l?mc?lar?n renkli kostümler giydi?i kortej yürüyü?üdür. Uluslararas? Portakal Çiçe?i Karnaval’? Adana’da 7-9 Nisan tarihleri aras?nda gerçekle?mi?tir.

 

DSCN0136

Yo?un bir program e?li?inde gerçekle?en karnavalda en co?kulu gün, Adanal?lar ile kente gelen turistlerin rengârenk kostümleriyle sokak ve caddeleri donatt??? 8 Nisan Cumartesi günü oldu. Karnavalda çok say?da sanatsal, kültürel ve sportif etkinlik de gerçekle?tirildi. Adana Uluslararas? Portakal Çiçe?i Karnaval?’na çok say?da sanatç? ve ünlü isim kat?ld?. Karnavala kat?lan isimlerden öne ç?kanlar R?za Ak?n, Bedri Baykam, Erdal Cindoruk, Meltem Cumbul, Nükhet Duru, Galip Erdal, Murat Hasar?, Emre Karayel, Arif Keskiner, Nebil Özgentürk, Menderes Samanc?lar, Timur Savc?, Faruk T?naz, Mehmet Turgut, Levent Veziro?lu ve Nur Veziro?lu oldu. Öte yandan Gripin, Redd ve Kolpa gruplar? da karnaval kapsam?nda konser verdi.

Kaynak:www.gezialemi.com